การจัดการความรู้กระบวนการผลิตและการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนต้นแบบเขตธนบุรีโดยชุมชนมีส่วนร่วม

ผู้แต่ง

  • วินัยธร วิชัยดิษฐ์

คำสำคัญ:

การจัดการความรู้, กระบวนการผลิต, การบริหารจัดการ, การมีส่วนร่วมของชุมชนหัตถกรรมของจิ๋ว

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาประวัติ กระบวนการผลิตและการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนต้นแบบเขตธนบุรี 2) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมการจัดการความรู้ และ 3) ประเมินความเหมาะสมของงานสารสนเทศการจัดการองค์ความรู้ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และวีดิทัศน์ งานวิจัยฉบับนี้เป็นงานวิจัยแบบผสมผสานวิธีกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประธานและสมาชิกของศูนย์ฝึกอาชีพหัตถกรรมของจิ๋ว เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร นักวิชาการ และผู้แทนชุมชน ซึ่งเป็นอาสาสมัคร จำนวน 24 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจงเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบวิเคราะห์เอกสาร แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าร้อยละ และการวิเคราะห์เนื้อหา

           ผลการวิจัยพบว่า 1) ประวัติและวิถีการดำเนินกิจการกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการโดยชุมชนมีส่วนร่วมพบว่า ศูนย์ฝึกอาชีพหัตถกรรมของจิ๋วมีแนวทางการผลิตที่มีความแตกต่างจากคู่แข่งขันเน้นแนวทางวิถีความเป็นไทย โดยอยู่บนหลักการสำคัญสามประการคือ มุ่งเน้นคุณภาพ การบูรณาการและสร้างสรรค์ การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม 2) ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของนวัตกรรม การจัดการความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญพบว่าภาพรวมนวัตกรรมการจัดการความรู้ที่พัฒนาขึ้นมีระดับความถูกต้อง เหมาะสม เป็นไปได้และเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมากที่สุด พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านองค์ประกอบสารสนเทศ และด้านเนื้อหาสาระมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด และด้านรูปแบบของสารสนเทศ ทางกายภาพมีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุด และ 3) ผลการประเมินความเหมาะสมของงานสารสนเทศการจัดการความรู้ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และวีดิทัศน์ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด และด้านทันสมัยในรูปแบบการนำเสนอความรู้มีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุด

Downloads

เผยแพร่แล้ว

07-12-2017