การเรียนรู้การจัดทำบัญชีครัวเรือนของชุมชนหรรษาสร้างสรรค์ เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ผู้แต่ง

  • เอมอร ไมตรีจิตร์

คำสำคัญ:

การเรียนรู้, บัญชีครัวเรือน, หนองแขม

บทคัดย่อ

           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเรียนรู้การจัดทำบัญชีครัวเรือนของชุมชนหรรษาสร้างสรรค์เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกตและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก

        ผลการวิจัยตามทฤษฎีการเรียนรู้ 3 กฎ พบว่า 1) กฎแห่งความพร้อม ประชาชน
ในชุมชนส่วนใหญ่มีการเรียนรู้การจัดทำบัญชีครัวเรือนจากหน่วยงานราชการเข้ามาอบรม
ให้ความรู้ตามนโยบายรัฐบาล ทำให้ประชาชนในชุมชนรับรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีครัวเรือนและสามารถเรียนรู้วิธีการบันทึกบัญชีที่ถูกต้องได้ เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการพูดคุยกันในชุมชน 2) กฎแห่งการฝึกหัด ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่ยินยอมเสียเวลาในการจดบันทึกรายรับ-รายจ่าย เพื่อจัดทำบัญชีครัวเรือนเนื่องจากเรียนรู้ว่าการจัดทำบัญชีก่อให้เกิดประโยชน์และเรียนรู้วิธีการบันทึกบัญชีได้ถูกต้องเนื่องจากได้รับการอบรมจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่มาให้ความรู้ สามารถบันทึกข้อมูลที่สำคัญเป็นประโยชน์สำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจในการใช้จ่ายเงิน ข้อมูลที่บันทึกเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่สามารถใช้สอนบุคคลในครอบครัวเรื่องค่าใช้จ่ายเกินจำเป็น คิดออกแบบการจดบัญชีอย่างง่าย ๆ เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานสำหรับตนเอง 3) กฎแห่งความพอใจ ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่พอใจที่จะจัดทำบัญชีครัวเรือน เพราะการจัดทำบัญชีครัวเรือนทำให้รับรู้ รายรับ-รายจ่าย ที่เกิดขึ้นในครอบครัว นำข้อมูลทางบัญชีที่ได้บันทึกไว้มาวิเคราะห์เพื่อหาปัจจัยที่ทำให้ครอบครัวเกิดหนี้สิน เรียนรู้วิธีการลดรายจ่าย สร้างรายได้ โดยนำความรู้ที่ได้จากการจัดทำบัญชีครัวเรือนช่วยวางแผนการใช้จ่ายเงินให้เกิดคุณค่าและมีเงินออมเพิ่มขึ้น

Downloads

เผยแพร่แล้ว

07-12-2017