การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาครูในวิชาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือกับแบบสืบสอบ

ผู้แต่ง

  • นันท์นภัส นิยมทรัพย์
  • จินตนา ศิริธัญญารัตน์

คำสำคัญ:

ผลการเรียนรู้, นักศึกษาครู, การเรียนรู้แบบร่วมมือ, การสืบสอบ

บทคัดย่อ

        การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ด้านทักษะ/กระบวนการ และด้านคุณลักษณะของนักศึกษาครูในวิชาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือและแบบสืบสอบ กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่มเป็นนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สองกลุ่มที่มีระดับความรู้ความสามารถพื้นฐานไม่แตกต่างกัน กลุ่ม 1 จำนวน 38 คน ใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ และกลุ่ม 2 จำนวน 34 คน ใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสอบ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 2 ฉบับ ได้แก่ 1) แบบทดสอบความรู้ และ 2) แบบประเมินตนเองด้านทักษะ/กระบวนการและด้านคุณลักษณะ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบที

        ผลการวิจัยพบว่า 1) นักศึกษาครูที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือมีผลการเรียนรู้ด้านความรู้สูงกว่านักศึกษาครูที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสอบ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2) นักศึกษาครูที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือกับกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสอบมีผลการเรียนรู้ด้านทักษะ/กระบวนการทำงานร่วมกัน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ใน 2 ข้อ คือ การใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการทำงานกลุ่มและความสามารถในการสื่อสาร และด้านคุณลักษณะของนักศึกษาไม่แตกต่างกัน

Downloads

เผยแพร่แล้ว

07-12-2017