บรรณาธิการแถลง

ผู้แต่ง

  • ณัชชา พัฒนะนุกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คำสำคัญ:

บรรณาธิการแถลง

บทคัดย่อ

        วารสารจันทรเกษมสารมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีที่ 24 ฉบับที่ 46 มกราคม - มิถุนายน 2561 ฉบับนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากนักวิชาการหลากหลายสาขาที่ค้นคว้าและเขียนบทความ เพื่อตีพิมพ์ประกอบด้วยบทความวิชาการ จำนวน 6 เรื่อง และบทความวิจัยจำนวน 4 เรื่อง
บทความวิจัย ในฉบับนี้ได้ชูประเด็นที่หลากหลายในวงการนิเทศศาสตร์ ได้แก่ เรื่องการสื่อสารแบบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชมรมผู้สูงอายุ เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เรื่องการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม โดยใช้สื่อการเรียนรู้ ด้านการบริหาร ได้นำเสนอเรื่องการให้บริการผู้สูงอายุไทยในสถานบริบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านดนตรี ได้นำเสนอเรื่องการศึกษาเนื้อหาสาระรายวิชาคีย์บอร์ดฮาร์มอนีในระดับปริญญาตรี
        ส่วนบทความวิชาการ ได้นำเสนอบทความเกี่ยวกับศาสตร์ด้านการสื่อสาร คือ เรื่องศิลปินและงานศิลปะสู่แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สื่อ ด้านนาฏศิลป์ได้ศึกษาเรื่อง สุนทรียภาพในระบำโบราณคดีด้านศึกษาศาสตร์ได้ศึกษาเรื่องภูมิปัญญาชาวบ้านพัฒนาการของเรือ ด้านวิทยาการจัดการได้นำเสนอแนวคิดเรื่อง โครงสร้างองค์การแบบเมตริกซ์เพื่อการเติบโตในศตวรรษที่ 21 เรื่องการบริหารลูกค้าสัมพันธ์เพื่อให้ได้ข้อมูลย้อนกลับที่ดีจากพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสังคมออนไลน์ในธุรกิจอาหาร และเรื่องการนำระบบต้นทุนฐานกิจกรรมให้อุตสาหกรรมการบริการ
        บทความทุกบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนี้ได้ผ่านการตรวจสอบและกลั่นกรองจาก กองบรรณาธิการรวมไปถึงผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านได้ให้การประเมินและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เขียนเพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของบทความให้มีมาตรฐาน
        โดยรายละเอียดของเนื้อหาวารสารเล่มปัจจุบันและเล่มย้อนหลัง ผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นได้ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม และสืบค้นรูปเล่มได้ที่ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
        กองบรรณาธิการขอขอบคุณเจ้าของบทความวิชาการบทความวิจัยทุกท่านที่ได้อนุเคราะห์ ลงในวารสารวิชาการจันทรเกษมสาร กองบรรณาธิการยินดีเป็นสื่อกลางที่จะเผยแพร่ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อยกระดับมาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิชาการในประเทศให้มีคุณภาพต่อไป

Downloads

เผยแพร่แล้ว

27-06-2018