ศิลปิน และงานศิลปะ สู่แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สื่อ

ผู้แต่ง

  • พราว อรุณรังสีเวช สาขาภาพเคลื่อนไหวและสื่อผสม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • ปานแพร บุณยพุกกณะ สาขาภาพยนตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • กฤษณะ เชื้อชัยนาท สาขาภาพยนตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • นิติธร อุ้นพิพัฒน์ สาขาภาพยนตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คำสำคัญ:

แรงบันดาลใจ, ศิลปิน, การผลิตสื่อ, นิเทศศาสตร์

บทคัดย่อ

        แรงบันดาลใจก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ บุคลากรที่ทำงานด้านการผลิตสื่อและนักศึกษาที่เรียนในด้านนี้ควรเรียนรู้ที่จะสร้างแรงบันดาลใจจากผลงานของผู้อื่น โดยไม่คิดที่จะลอกเลียนแบบเขา บทความนี้เขียนขึ้นมาเพื่อกระตุ้นให้ผู้ที่ทำงานด้านการผลิตสื่อและนักศึกษานิเทศศาสตร์ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปินที่มีชื่อเสียงและผลงานของเขา ซึ่งศิลปินเหล่านี้ อาจไม่ได้ทำงานด้านการผลิตสื่อ สิ่งนี้จะแสดงให้เห็นว่าคนหนึ่ง ๆ สามารถเป็นแรงบันดาลใจ ให้ผู้อื่นได้ แม้จะไม่ได้อยู่ในสายงานเดียวกัน ศิลปินทั้ง 3 ท่านที่ผู้เขียนมีความประทับใจและ ได้หยิบยกผลงานมาเป็นตัวอย่าง คือ แอนดี้ โกลสเวอร์ตี เคนเนท สเนลสัน และลีโอนาโด ดา วินชี งานของท่านเหล่านี้สามารถยกมาเทียบเคียงกับงานการผลิตสื่อและงานด้าน นิเทศศาสตร์ได้ เช่น ความไม่คงทนถาวรในผลงานศิลปะของโกลสเวอร์ตี ความต้องการ เผยแพร่ข้อมูลความรู้สู่สาธารณะของสเนลสัน และการบันทึกข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อชนรุ่นหลังในงานศิลปะของดา วินชี บทความนี้เสนอข้อแนะนำให้ครู อาจารย์ และนายจ้าง ศึกษากรณีตัวอย่างเพื่อนำมาเป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้ร่วมงานและนักศึกษา ทั้งนี้เนื่องจากบุคคลที่มีชื่อเสียงในสายงานที่ตนทำงานอยู่นั้น อาจมีไม่เพียงพอที่จะเป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้ที่ทำงานด้านนั้น ๆ ดังนั้นผลงานของศิลปินด้านใดก็ตาม สามารถก่อให้เกิดแรงบันดาลใจแก่ผู้ที่ทำงานในศาสตร์อื่น ๆ ได้

References

ชาญยุทธ พวงกำหยาด. (2560). การนำหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง 1. วารสารจันทรเกษมสาร, 23(44), 49-63.

ประชิด ทิณบุตร. (2560). การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ถ่านดูดกลิ่นเชิงนิเวศเศรษฐกิจสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็กจังหวัดชัยนาท. วารสารจันทรเกษมสาร, 23(44), 143-158.

พระณัฏฐกฤศ สุทฺธมโน. (2560). การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศอังกฤษ. วารสารจันทรเกษมสาร, 23(44), 33-47.

พราว อรุณรังสีเวช, และ มานนท์ ผสมสัตย์. (2559). วิวัฒนาการของภาพยนตร์เทพนิยายบริษัทวอลต์ดิสนีย์. วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 3(1), 53-71.

พิชามณต์ ชาญสุไชย. (2560). การศึกษาความต้องการขยายโอกาสตลาดปาล์มน้ำมันสู่ประชาคมอาเซียน: กรณีศึกษาสหกรณ์ปาล์มน้ำมันชุมพร. วารสารจันทรเกษมสาร, 23(44), 113-127.

พิเชฐ ทั่งโต. (2559). พุทธธรรมกับการป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทย. วารสารจันทรเกษมสาร, 22(43), 1-15.

ยงยุทธ คะสาวงศ์. (2558). แนวความคิดหรือกระบวนการทางความคิดและสิ่งประดิษฐ์ที่ต้องอาศัยศิลปะ. เอกสารประกอบการสอนวิชาศิลปะเพื่องานนิเทศศาสตร์. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.

อลิสา ประมวลเจริญกิจ, จันทรวรรณ สำราญสำรวจกิจ, และ วาสนา ดอนจันทร์ทอง. (2553). การใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. วารสารจันทรเกษมสาร, 16(31), 43-48.

Anderson, C. A., & Warburton, W. A. (2012). The impact of violent video games: An overview. Growing up fast and furious: Reviewing the impacts of violent and sexualised media on children, Sydney: Federation Press.

Arunrangsiwed, P. & Beck, C.S. (2016). Positive and negative light of fan practices. Suan Sunandha Rajabhat University Journal of Management Science, 3(2). 40-58.

Atkinson, K. (2014). Everything in my hand: Reflecting on meanings and processes of art in early childhood settings. Journal of Childhood Studies, 39(2), 33-36.

Bahoric, K. & Swaggerty, E. (2015). Fanfiction: Exploring in-and out-of-school literacy practices. effective writing instruction: Colordo Reading Journal, Summer 2015.

Bay, N. S. Y., & Bay, B. H. (2010). Da Vinci's anatomy. J Morphol Sci, 27, 11-13.

Calder, B. J., Malthouse, E. C., & Schaedel, U. (2009). An experimental study of the relationship between online engagement and advertising effectiveness. Journal of Interactive Marketing, 23(4), 321-331.

Campbell, J., Aragon, C., Davis, K., Evans, S., Evans, A., & Randall, D. (2016). Thousands of Positive Reviews: Distributed Mentoring in Online Fan Communities. In 19th ACM Conference on Computer-Supported Cooperative Work & Social Computing (pp. 691-704). San Francisco: ACM.

Coombs, N. A. L. (2016). Truth Isn’t Stranger than Fanfiction: The Serial Podcast and Citizen Journalism (Master’s thesis). Utrecht, Nederlands: Universiteit Utrecht.

Gerrard, D., Sykora, M., & Jackson, T. (2017). Social Media Analytics in Museums: Extracting Expressions of Inspiration. Museum management and curatorship, 32(3), 232-250.

Greene, J. (2016). Still Point: Personal Essays Inspired by Andy Goldsworthy's Ephemeral Art (Master's thesis). CA: Dominican University of California.

Haimson, O. L., Bowser, A. E., Melcer, E. F., & Churchill, E. F. (2015, April). Online inspiration and exploration for identity reinvention. In the 33rd Annual ACM Conference on Human Factors in Computing Systems (pp. 3809-3818). Seoul, South Korea: ACM.

Helfgott, J. B. (2015). Criminal behavior and the copycat effect: Literature review and theoretical framework for empirical investigation. Aggression and Violent Behavior, 22, 46-64.

Jenkins, H. (2016). 13 Transmedia logics and locations. The Rise of Transtexts: Challenges and Opportunities, 96, 220.

Julliard, K. N., Gujral, J. K., Hamil, S. W., Oswald, E., Smyk, A., & Testa, N. (2002). Art-based evaluation in research education. Art Therapy, 17(2), 118-124.

Littleton, C. E. (2011). The role of feedback in two fanfiction writing groups (Doctoral dissertation). Pennsylvania: Indiana University.

Lo, P., & Chu, W. (2015). Information for inspiration: Understanding information-seeking behaviour and library usage of students at the Hong Kong design institute. Australian Academic & Research Libraries, 46(2), 101-120.

Lodhi, F. S., Farooqui, R., Noor, M. M., & Irum, S. (2015). Inspiration for Smoking among Medical Students of Abbottabad, Pakistan. Journal of Ayub Medical College Abbottabad, 27(1), 178-79.

Murphy, D. (2017). Fostering Connections to Nature-Strategies for Community College Early Childhood Teachers. The New Educator, 13(3), 195-206.

O’Neill, P., Barrett, A., Sullivan, T., Regan, F., & Brabazon, D. (2016). Rapid prototyped biomimetic antifouling surfaces for marine applications. Materials Today: Proceedings, 3(2), 527-532.

Oleynick, V. C., Thrash, T. M., LeFew, M. C., Moldovan, E. G., & Kieffaber, P. D. (2014). The scientific study of inspiration in the creative process: challenges and opportunities. Frontiers in human neuroscience, 8, 1-8.

Overell, R. (2010). Emo online: networks of sociality/networks of exclusion. Perfect Beat, 11(2), 141-162.

Paek, H. J., Hove, T., Jung, Y., & Cole, R. T. (2013). Engagement across three social media platforms: An exploratory study of a cause-related PR campaign. Public Relations Review, 39(5), 526-533.

Prigent, C. (2001). A Regard for Painting, As Painting: Division and Displacement, MA: Cambridge MIT Press, 179-181.

Richardson, M., Peacock, F., Brown, G., Fuller, T., Smart, T., & Williams, J. (2015). Fostering good relationships: partnership work in therapy with looked after and adopted children. London: Karnac Books Ltd.

Root-Bernstein, B., Siler, T., Brown, A., & Snelson, K. (2011). ArtScience: integrative collaboration to create a sustainable future. Leonardo, 40(3), 192.

Shanley, M. K., & Johnston, J. (2008). 8 Things First-Year Students Fear about College. Journal of College Admission, 201, 3-7.

Shoja, M. M., Agutter, P. S., Loukas, M., Benninger, B., Shokouhi, G., Namdar, H., & Tubbs, R. S. (2013). Leonardo da Vinci's studies of the heart. International journal of cardiology, 167(4), 1126-1133.

Snelson, K. (1978). U.S. Patent No. 4,099,339. Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office.

Snelson, K. (2011). Fabric Weaving Structure. Retrieved June 12, 2016, from
http://kennethsnelson.net/category/tensegrity/

Snelson, K. (2012). Space Structures. International Journal of Space Structures, 27(3), 71.

Snelson, K. D. (2000). U.S. Patent No. 6,017,220. Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office.

Stavridou, A. D. (2015). Breathing architecture: Conceptual architectural design based on the investigation into the natural ventilation of buildings. Frontiers of Architectural Research, 4(2), 127-145.

Tan, A. L., Jocz, J. A., & Zhai, J. (2017). Spiderman and science: How students’ perceptions of scientists are shaped by popular media. Public Understanding of Science, 26(5), 520-530.

Thrash, T. M., & Elliot, A. J. (2004). Inspiration: core characteristics, component processes, antecedents, and function. Journal of personality and social psychology, 87(6), 957.

Ünal, Z. M., & Turgut, T. (2017). The Existential Motivation: Searching for Meaning-The Contribution of Meaningful Work on Meaning in Life. Methods, 20(2017).

Downloads

เผยแพร่แล้ว

27-06-2018