บรรณาธิการแถลง

ผู้แต่ง

  • ณัชชา พัฒนะนุกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

บทคัดย่อ

     วารสารจันทรเกษมสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีที่ 24 ฉบับที่ 47 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 ถือเป็นเล่มที่อยู่ในวาระครบรอบวันสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 78 ปี เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา เราได้รับความอนุเคราะห์จากนักวิชาการด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่หลากหลายสาขาค้นคว้าและเขียนบทความ เพื่อตีพิมพ์ โดยฉบับนี้มีบทความวิชาการ จำนวน 3 เรื่อง และบทความวิจัยจำนวน 7 เรื่อง

     บทความวิชาการ ได้นำเสนอเกี่ยวกับศาสตร์ด้านการจัดการความรู้ คือ เรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ องค์การแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้: การบูรณาการแนวคิดเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จขององค์การ เรื่องห้องเรียนคณิตศาสตร์กับการออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นสากล และเรื่องการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนกับจริยธรรมการวิจัย

     ส่วนบทความวิจัย ได้นำเสนอเรื่องราวในด้านการศึกษา ได้แก่ เรื่องการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อด้านสะเต็ม (STEM) ในระดับอุดมศึกษา ของอดีตผู้แทนนักเรียนไทยที่ไปแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีพุทธศักราช 2546–2559 เรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ RAJASEE เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย และเรื่องการประยุกต์ใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสานในการจัดการเรียนการสอนทางด้านทฤษฎีดนตรีสากล

     ด้านธุรกิจ ได้ศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผู้ทำบัญชีธุรกิจ SMEs ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ เรื่องการใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้าประเภทสมุนไพร สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 และเรื่องอิทธิพลทางตรง ทางอ้อมและผลรวมของผู้ซื้อนกปรอดหัวโขนเคราแดงที่ผิดกฎหมายในพื้นที่เขตบางกะปิ ด้านสังคมได้ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตและความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่สถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุหญิง

     บทความทุกบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนี้ได้ผ่านการตรวจสอบและกลั่นกรองจากกองบรรณาธิการรวมไปถึงผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านได้ให้การประเมินและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เขียนเพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของบทความให้มีมาตรฐาน ผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นได้ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม และสืบค้นรูปเล่มได้ที่ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ทั้งนี้ได้มีการแจ้งเลข ISSN เพิ่มเติม คือ ISSN (Online): 2651-1975 ตั้งแต่ปีที่ 24 ฉบับที่ 47 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

     สำหรับวารสารเล่มหน้าที่กำลังก้าวเข้าสู่ปีที่ 25 ในปีพุทธศักราช 2562 นั้น เรามีการปรับการรันเลขฉบับของวารสารใหม่จากเดิมรันเลขฉบับต่อกัน ซึ่งเล่มปัจจุบัน คือ ฉบับที่ 47 เล่มหน้าจะปรับเป็น ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562 และฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 โดยเลขหน้าภายในวารสารของฉบับที่ 1 และ 2 จะเรียงลำดับต่อกันเป็นชุดของแต่ละปี เหมือนวารสารนานาชาติทั่วไป

     ทั้งนี้กองบรรณาธิการขอขอบคุณเจ้าของบทความวิชาการบทความวิจัยทุกท่านที่ได้อนุเคราะห์ลงในวารสารวิชาการจันทรเกษมสาร กองบรรณาธิการยินดีเป็นสื่อกลางที่จะเผยแพร่ความรู้ใหม่ๆ เพื่อยกระดับมาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิชาการในประเทศให้มีคุณภาพต่อไป

Downloads

เผยแพร่แล้ว

16-12-2018