ความเข้าใจข้อมูลที่แสดงบนฉลากสารกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกผักในอำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

ผู้แต่ง

  • เฉลิมเกียรติ - ดุลสัมพันธ์ สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
  • สุภาคย์ ดุลสัมพันธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คำสำคัญ:

สารกำจัดศัตรูพืช, ฉลากผลิตภัณฑ์, เกษตรกรผู้ปลูกพืชผัก, จังหวัดชัยนาท

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการอ่านฉลากผลิตภัณฑ์ สารกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกผักในอำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท และ 2) ศึกษาความเข้าใจ ข้อมูลที่แสดงบนฉลากผลิตภัณฑ์สารกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกผักในอำเภอมโนรมย์ เก็บข้อมูลจากเกษตรกรผู้ปลูกผัก ในอำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท จำนวน 120 คน โดยใช้ การสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่อ่านฉลาก โดยมักจะอ่านเพื่อให้ ทราบชื่อผลิตภัณฑ์ วิธีการใช้ ชื่อสารเคมีที่เป็นส่วนผสม และอุปกรณ์ป้องกันตนเอง ด้านความเข้าใจ ภาพบนฉลาก พบว่า ภาพที่เกษตรกรมีความเข้าใจในระดับมากมีเพียงสามภาพ ซึ่งเป็นภาพ ที่แนะนำให้ใช้ คือ ภาพสวมถุงมือป้องกัน ภาพใช้หน้ากากป้องกันหน้า และภาพ สวมรองเท้าบูท ความไม่สามารถที่จะเข้าใจภาพที่แสดงบนฉลากอาจเป็นผลให้เกษตรกรปฏิบัติการใช้สารกำจัด ศัตรูพืชไม่ถูกต้องทำให้เพิ่มaความเสี่ยงต่อสุขภาพของมนุษย์และปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม จึงควรมี การให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงบนฉลาก และควรปรับปรุงกฎหมายของรัฐบาลเกี่ยวกับ การติดฉลากบนผลิตภัณฑ์สารกำจัดศัตรูพืช

Author Biography

เฉลิมเกียรติ - ดุลสัมพันธ์, สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

39/1 Ratchadraphisek Rd. Faculty of Science Chandrakasem Rajabhat University Jatuchak Bangkok Thailand 10900

References

Ecobichon, D.J. (2001). Pesticides use in developing countries. Toxicology, 160, 27-33.

Koh, D. & Jeyaratnam, J. (1996). Pesticides hazards in developing countries. Science of the Total Environment, 188, 78-85.

Lichtenberg, E. & Zimmerman, R. (1999). Information and farmers’ attitudes about pesticides, water quality, and environmental effects. Agricultural Ecosystem Environment, 73, 227-236.

Waichman, A.V., Rombke, J., Ribeiro, M.O. & Nina, N.C. (2003). Use and fate of pesticides in the Amazon State, Brazil: risk to human health and the environment. Science Pollution Research International, 9, 423-428.

Waichman, A.V., Eve, E. & Nina, N.C. (2007). Do farmers understand the information displayed on pesticide product label? A key question to re duce pesticides exposure and risk of poisoning in Brazilian Amazon. Crop Protection, 26(4), 576-583.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

24-12-2019