บทบรรณาธิการแถลง

ผู้แต่ง

  • ณัชชา พัฒนะนุกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

บทคัดย่อ

   วารสารจันทรเกษมสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562 ฉบับนี้ได้นำเสนอประเด็นที่หลากหลายในวงการสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ ได้แก่ ประเด็นเกี่ยวกับชุมชนเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง เรื่องการจัดการความรู้ด้าน การบริหารจัดการเพื่อสืบสานวัฒนธรรมทางดนตรีไทยฝั่งธนบุรี กรณีศึกษาบ้านพาทยโกศล เรื่องความรู้ความเข้าใจในการให้บริการสาธารณสุขที่สอดคล้องกับวิถีอิสลาม เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนแม่บท เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เรื่องการถ่ายทอดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านหัตถกรรมผลิตภัณฑ์จักสานกระจูด บ้านห้วยลึก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

   ประเด็นเกี่ยวกับการตลาด เรื่องการศึกษาเปรียบเทียบอิทธิพลของปัจจัยบุคลิกภาพปัจจัยทางสังคมและ ปัจจัยความคุ้มค่าต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคชาวไทยผ่านช่องทางออนไลน์ระหว่าง โซเชียลคอมเมิร์ซ กับ อีคอมเมิร์ซ เรื่องอิทธิพลของปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดและเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้ของผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านร้านค้าออนไลน์

   ประเด็นเกี่ยวกับการศึกษา เรื่องการพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการโรงแรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะข้ามวัฒนธรรม สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยผ่านรูปแบบการจัดการการเรียนรู้บนสังคมฐานความรู้ กรณีศึกษาภาษาฝรั่งเศสในบริบทอาเซียน เรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (IES) ทักษะทางวิชาชีพบัญชี โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD ในรายวิชาการบัญชีภาษีอากรการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (IES) ทักษะทางวิชาชีพบัญชี โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD ในรายวิชาการบัญชีภาษีอากร เรื่องรูปแบบการสอนการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย

   ทั้งนี้ ในช่วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6” จึงใคร่ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมส่งผลงานวิจัยและผลงานวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม หรือติดต่อสอบถามโดยตรงที่เบอร์โทรศัพท์ 02-9426800 ต่อ 9001-9010

   กองบรรณาธิการขอขอบคุณเจ้าของบทความวิชาการบทความวิจัยทุกท่านที่ได้อนุเคราะห์ลงในวารสารวิชาการจันทรเกษมสาร กองบรรณาธิการยินดีเป็นสื่อกลางที่จะเผยแพร่ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อยกระดับมาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิชาการในประเทศให้มีคุณภาพต่อไป

Downloads

เผยแพร่แล้ว

28-06-2019