การวิเคราะห์ประสิทธิภาพเชิงเทคนิคของการผลิตข้าวของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชัยนาท

ผู้แต่ง

  • ชยุตม์ วะนา 0851182872
  • สุรินทร์ สมคำ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คำสำคัญ:

ประสิทธิภาพเชิงเทคนิค, วิธีเส้นพรมแดนการผลิตเชิงเฟ้นสุ่ม, จังหวัดชัยนาท

บทคัดย่อ

     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการผลิตข้าวของเกษตรกรในพื้นที่ จังหวัดชัยนาท 2) วิเคราะห์ประสิทธิภาพเชิงเทคนิคการผลิตข้าวของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัด ชัยนาท และ 3) วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความไม่มีประสิทธิภาพในการผลิตข้าวของ เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชัยนาท กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ที่เป็นหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกรผู้ผลิตข้าว ในจังหวัดชัยนาท จำนวน 400 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ วิเคราะห์โดยใช้วิธีเส้น พรมแดนการผลิตเชิงเฟ้นสุ่ม สถิติเชิงพรรณนาที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ สถิติ t สถิติ F สถิติ Chi–squared ซึ่งใช้ในการทดสอบสมมติฐานจากแบบจำลอง

     ผลการศึกษา พบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดชัยนาท ส่วนใหญ่ปลูกข้าวทั้งบนเนื้อที่ของตนเอง และไม่ใช่เนื้อที่ของตนเอง มีประสบการณ์ในการปลูกข้าว ระหว่าง 21–30 ปี เป็นสมาชิกองค์กรด้านการเกษตร ได้รับการฝึกอบรมด้านการเพาะปลูกใน ปีเพาะปลูก 2560/61 ปลูกทั้งข้าวและสินค้าทางการเกษตรอื่น ๆ ไม่ได้รับการรับรองการผลิต ภายใต้มาตรฐาน GAP และประสบปัญหาน้ำท่วมหรือน้ำแล้งในระหว่างผลิต 2) ค่าประสิทธิภาพ เชิงเทคนิคการผลิตข้าวในจังหวัดชัยนาทเฉลี่ยอยู่ที่ 0.862 อยู่ในช่วงประสิทธิภาพสูง โดยอัตรา การใช้ปุ๋ยในการผลิตข้าว และปริมาณการใช้แรงงานคนและเครื่องจักร เป็นปัจจัยการผลิต ที่ส่งผลต่อผลผลิตข้าวที่เกษตรกรได้รับอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และ 3) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ ความไม่มีประสิทธิภาพการผลิตข้าวของเกษตรกรในจังหวัดชัยนาท ได้แก่ การบริหารจัดการน้ำ ประสบการณ์ในการผลิตข้าว การเข้ารับการฝึกอบรมด้านการเพาะปลูก การเป็นสมาชิกองค์กร ด้านการเกษตร และการประกอบอาชีพของเกษตรกร ซึ่งหากมีการปรับเปลี่ยนปัจจัยเหล่านี้ไปใน ทางบวกจะช่วยให้ความไม่มีประสิทธิภาพลดลง

Author Biography

ชยุตม์ วะนา, 0851182872

2014 PhD University of Limerick, Republic of Ireland

2552 ศ.ม. เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2549 วท.บ. เศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

References

กัลยา วานิชย์บัญชา. (2554). สถิติสำหรับงานวิจัย (พิมพ์ครั้งที่ 6). กรุงเทพฯ: ธรรมสาร.

จารึก สิงหปรีชา และนิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์. (2550). การวัดประสิทธิภาพเชิงเทคนิคของการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่ได้รับการรับรอง. วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 14(1), 31–45.

เดือนแรม บ่อเงิน. (2549). ประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตข้าวในระบบฟาร์มที่มีข้าวเป็นพืชหลักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่.

สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท. (2560). สภาพทางเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดชัยนาท (รายงานการสำรวจ). สืบค้นเมื่อ 19 กันยายน 2562, จาก www.chainat.doae.go.th

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. (2561). สถิติการเพาะปลูกข้าวในประเทศไทย (รายงานการสำรวจ). สืบค้นเมื่อ 19 กันยายน 2562, จาก www.oae.go.th

Backman, S., Zahidul Islam, K. M., & Sumelius, J. (2011). Determinants of technical efficiency of rice farms in north central and north western regions in Bangladesh. Journal of Developing Areas, 45, 73–94.

Baten, A. & Hossain, L. (2014). Stochastic frontier model with distributional assumptions for rice production technical efficiency. Journal of Agriculture Sciences and Technology, 16(3), 481–496.

Coelli, T. J., Prasada, Rao, D. S., & Battese, E. G. (2005). An introduction to efficiency and productivity analysis. Boston: Kluwer.

Donkoh, S. A., Ayamblia, S., & Abdulai, S. (2013). Technical efficiency of rice production at the TONO irrigation scheme in Northern Ghana. American Journal of Experimental Agriculture, 3(1), 25–42.

FAOSTAT. (2016). Rice Yield. (Survey report). Retrieved on September 21, 2019, from http://www.fao.org/faostat

Goldman, D. (2013). Technical efficiency of rice production in India: A study using stochastic frontier analysis to estimate technical efficiency and its determinants (Master’s thesis). Tufts University, Medford.

Khai, H. V., and Yabe, M. (2011). Technical efficiency analysis of rice production in Vietnam. Journal of ISSAAS, 17(1), 135–143.

Khan, A., Huda, F. A., & Alam, A. (2010). Farm household technical efficiency: A study on rice producers in selected areas of Jamalpur District in Bangladesh. European Journal of Social Sciences, 14(2), 262–271.

Kouser, A. S., & Mushtaq, K. (2010). Environmental efficiency Analysis of Basmati rice production in Punjab, Pakistan: Implications for sustainable agricultural development. Pakistan Economic and Social Review, 49(1), 57–72.

Kyi, T., & Oppen, M. (1999). Stochastic frontier production function and technical efficiency estimation: A case study on irrigated rice in Myanmar. Deutscher Tropentag 1999 Berlin, Session: Sustainable Technology Development Crop Production.

Machado, S. n.d. (2002). Increasing crop production efficiency through site specific farming. (Review). Retrieved on October 17, 2019, from http://people.oregonstate.edu/

Mailena, L., Shamsudin, M. N., Radam, A. and Mohammed, Z. (2014). Rice farms efficiency and factors affecting the efficiency in MADA Malaysia”. Journal of Applied Sciences, 14(18), 2177–2182.

Ogundele, O. O., & Okoruwa, V. O. (2014). Accounting for agricultural productivity growth in rice farming: Implication for agricultural transformation agenda in Nigeria. Advancement in Sciences and Technology Research, 1(1), 1–7.

Pate, N. T., & Tan-Cruz, A. (2007). Technical efficiency of Phillipine rice-producing regions: An econometric approach. Paper presented at the 10th National Convention on Statistics (NCS).

Selim, S. (2009). Labour productivity and rice production in Bangladesh: A stochastic frontier approach. Cardiff Business School Working Paper Series, 1–22.

Taraka, K., Latif, I. A., & Shamsudin, M. N. (2010). A nonparametric approach to evaluate technical efficiency of rice farms in Central Thailand. Chulalongkorn Journal of Economics, 22, 1–14.

Tijani, A. A. (2006). Analysis of the technical efficiency of rice farms in Ijesha Land of Osun State, Nigeria. Agrekon, 45(2), 126–235.

Wadud, A. (2003). Technical, allocative and economic efficiency of farms in Bangladesh: A stochastic frontier and DEA approach. Journal of Developing Areas, 37, 109–126.

Xu, X., & Jeffrey, S. R. (1998). Efficiency and technical progress in traditional and modern agriculture: Evidence from rice production in China. Agricultural Economics, 18(2), 157-165.

Yamane, T. (1973). Statistics: An introductory analysis (3rd ed.). New York: Harper & Row Publication.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

25-12-2020