บรรณาธิการแถลง

ผู้แต่ง

  • ณัชชา พัฒนะนุกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

บทคัดย่อ

            วารสารจันทรเกษมสาร มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ได้นำเสนอประเด็นที่หลากหลายในวงการวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ ได้แก่ ประเด็น เกี่ยวกับการศึกษา เรื่องรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ Learning Together ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษาของนักศึกษาบริหารธุรกิจ เรื่องตัวแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นฐาน เพื่อเสริมสร้างทักษะการแสวงหาความรู้เป็นกลุ่มในรายวิชาทฤษฎีการพัฒนาสังคมของนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เรื่องผลการใช้กิจกรรมเล่นวัสดุสร้างสรรค์อย่างมี จุดมุ่งหมายที่มีต่อการตระหนักรู้และเข้าใจตนเองของเด็กปฐมวัย และเรื่องการพัฒนาความสามารถในการพูด ภาษาจีน เพื่อการสื่อสารโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประเด็นเรื่องเกี่ยวกับวงการธุรกิจและเทคโนโลยี เรื่ององค์การแห่งการเรียนรู้ที่มีอิทธิพลต่อ ผลการดำเนินงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย ผ่านความได้เปรียบในการแข่งขันและความสามารถ ของผู้ประกอบการ เรื่องการพัฒนาสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้สูงอายุโดยใช้รูปแบบการฝึกอบรมฐานสมรรถนะ เรื่องปัจจัยส่วนบุคคลกับความคิดเห็นในการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มธุรกิจอาหารในเขตอำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ประเด็นเกี่ยวกับสังคม เรื่องการสร้างเสริมทัศนคติการทำงานของเจ้าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุประจำ สถานสงเคราะห์คนชรา ประเด็นเกี่ยวกับการสื่อสาร เรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเพื่อการปรับตัว ผ่าน Facebook ของชาวต่างชาติในประเทศไทย และเรื่องความเข้าใจข้อมูลที่แสดงบนฉลาก สารกำจัดศัตรูพืช ของเกษตรกรผู้ปลูกผัก ในอำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ทั้งนี้ในช่วงเดือนกรกฏาคม พ.ศ.2563 ทางมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม เป็นเจ้าภาพในการจัด งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฎวิจัย ครั้งที่ 6” จึงใคร่ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมส่งผลงานวิจัย และผลงานวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://teacher.chandra.ac.th/rdi/index.php หรือติดต่อสอบถามโดยตรงที่เบอร์โทรศัพท์ 02-942-6800 ต่อ 9001-9010  กองบรรณาธิการขอขอบคุณเจ้าของบทความวิชาการ บทความวิจัยทุกท่านที่ได้อนุเคราะห์ลงใน วารสารจันทรเกษมสาร กองบรรณาธิการยินดีเป็นสื่อกลางที่จะเผยแพร่ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อยกระดับมาตรฐาน การเผยแพร่ผลงานวิชาการในประเทศให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นไป

Downloads

เผยแพร่แล้ว

25-12-2019