การเมือง การพัฒนา และ PM2.5 ในกรุงฮานอย กรุงจาการ์ตา และกรุงปักกิ่ง

ผู้แต่ง

  • ลดาวัลย์ ไข่คำ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คำสำคัญ:

มลพิษ PM2.5, รัฐบาล, กรุงฮานอย, กรุงจาการ์ตา, กรุงปักกิ่ง

บทคัดย่อ

            บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยทางการเมืองที่ก่อให้เกิดมลพิษ PM2.5 ในกรุงฮานอย กรุงจาการ์ต้า และกรุงปักกิ่ง 2) แสดงกรณีตัวอย่างของภาครัฐในการ จัดการ PM2.5 ในเมืองหลวง และ 3) อภิปรายความสัมพันธ์ระหว่างการเมือง การพัฒนา และ PM2.5 กรุงฮานอย กรุงจาการ์ต้า และกรุงปักกิ่ง

            ผลการวิจัยพบว่า 1) การดำเนินนโยบายของรัฐโดยไม่สนใจสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยทาง การเมืองที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ 2) วิธีการจัดการกับมลพิษทางอากาศของภาครัฐในกรณี ตัวอย่างที่แตกต่างกัน มีทั้งประสบความสำเร็จและล้มเหลว และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่าง การเมืองและการพัฒนา มีส่วนอย่างมากในการจัดการกับปัญหามลพิษทางอากาศในเอเชีย โดย รัฐรวมศูนย์อำนาจมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จเร็วกว่าประเทศที่เป็นประชาธิปไตย

References

เกษร เกษมชื่นยศ. (2563). การพัฒนาของไทยตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน. จันทรเกษมสาร, 26(1), 16–30.

ชนกมลย์ คงยก. (2562). การประกอบสร้างอัตลักษณ์แห่งชาติอินโดนีเซีย ผ่านบาติกยอกยาการ์ตาในยุคปฏิรูป. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, 11(2), 137–164.

ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร. (2560). นโยบายการพัฒนาแบบระบบเศรษฐกิจการตลาดตามแนวทางสังคมนิยมของเวียดนาม. วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 4(1), 43–66.

ปิยะภพ มะหะมัด. (2559). คุณูปการของเติ้ง เสี่ยวผิง ที่มีต่อการสร้างสรรค์จีนให้ทันสมัย. วารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา, 4(1), 113–129.

ภาณุวัฒน์ พันธุ์ประเสริฐ. (2556). ระบบการปกครองท้องถิ่นประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน: สาธารณรัฐอินโดนีเซีย. กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า.

มงคล เทียนประเทืองชัย. (2553). ทฤษฎีอรรถปริวรรตศาสตร์กับการตีความกฎหมาย. Naresuan University Law Journal, 3(1), 113–137.

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร. (2562). ไฟป่าอินโดนีเซีย กับปัญหามลพิษข้ามพรมแดน. สืบค้นเมื่อ 11 พฤศจิกายน, 2563, จาก https://www.seub.or.th/

วรศักดิ์ มหัทธโนบล. (2554). ครองแผ่นดินจีน. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มติชน.

สามารถ ทองเฝือ. (2562). วัฒนธรรมการเมืองของประเทศมุสลิมในอาเซียน: กรณีศึกษาอินโดนีเซีย. วารสารรูสมิแล, 40(1), 7–20.

อรไท โสภารัตน์. (2560). การศึกษาเปรียบเทียบการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยระหว่างรัฐบาลอินโดนีเซีย สมัยประธานาธิบดี ซูซิโล บัมบัง ยุดโดโยโน (Susilo Bambang Yudhoyono) (ค.ศ. 2004-2014) และรัฐบาลเมียนมา สมัยประธานาธิบดี เทียน เซ่ง (Thein Sein)

(ค.ศ. 2011-1014). Silpakorn University Journal, 145–172. https://doi.org/10.14456/sujthai.2017.15

AirVisual. (2020). World’s most polluted cities in 2019—PM2.5 ranking. Retrieved November 25, 2020, from https://www.airvisual.com/world-most-polluted-cities

AQLI. (2020). The Air Quality Life Index (AQLI). Retrieved November 11, 2020, from https://aqli.epic.uchicago.edu/the-index/

BBC News. (2013). Beijing to restrict private car use to tackle pollution. Retrieved November 11, 2020, from https://www.bbc.com/news/world-asia-china-24566288

BBC News. (2017). พายุทรายพัดปกคลุมปักกิ่งและจีนตอนเหนือ. Retrieved November 11, 2020, from https://www.bbc.com/thai/international-39804553

Constitution of the People’s Republic of China of 1982. (1982).

Duc, H. (1999). Air quality in Ho Chi Minh City, Vietnam. Transport and Communications Bulletin for Asia and the Pacific, UN ESCAP, 67–100.

Gaffney, J. S., & Marley, N. A. (2003). Atmospheric Chemistry and Air Pollution. The Scientific World Journal, 3, 199–234. https://doi.org/10.1100/tsw.2003.18

Ha, N. (2019). Over a hundred polluting factories remain in Hanoi. VnExpress International. Retrieved November 11, 2020, from https://e.vnexpress.net/news/business/economy/over-a-hundred-polluting-factories-remain-in-hanoi-3978570.html

Hien, P. D., Bac, V. T., & Thinh, N. T. H. (2004). PMF receptor modelling of fine and coarse PM10 in air masses governing monsoon conditions in Hanoi, northern Vietnam. Atmospheric Environment, 38(2), 189–201. https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2003.09.064

Hieu, V., Le, X. Q., Ho, P., & Hens, L. (2013). Health Risk Assessment of Mobility-Related Air Pollution in Ha Noi, Vietnam. Journal of Environmental Protection, 04, 1165–1172. https://doi.org/10.4236/jep.2013.410133

Indonesia’s Constitution of 1945. (1945).

Jakarta Post. (2013). Air pollution in city reaches alarming level. Retrieved November 11, 2020, from Jakarta Post website: https://www.thejakartapost.com/news/2013/06/10/air-pollution-city-reaches-alarming-level.html

Kilian, J., & Kitazawa, M. (2018). The emerging risk of exposure to air pollution on cognitive decline and Alzheimer’s disease – Evidence from epidemiological and animal studies.

Biomedical Journal, 41(3), 141–162. https://doi.org/10.1016/j.bj.2018.06.001

Lawrence, S. V. (2013). China’s Political Institutions and Leaders in Charts. Congressional Research Service. Retrieved November 25, 2020, from https://fas.org/sgp/crs/row/R43303.pdf

Lim, C.-H., Ryu, J., Choi, Y., Jeon, S. W., & Lee, W.-K. (2020). Understanding global PM2.5

concentrations and their drivers in recent decades (1998–2016). Environment International, 144, 106011. https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.106011

Lin, J. Y., Cai, F., & Li, Z. (2003). The China Miracle: Development Strategy and Economic Reform. Hong Kong: Chinese University Press.

Liu, Y., Yan, Z., Liu, S., Wu, Y., Gan, Q., & Dong, C. (2017). The effect of the driving restriction policy on public health in Beijing. Natural Hazards, 85. https://doi.org/10.1007/s11069-016-2602-8

Neuman, W. L. (2009). Social research methods: Qualitative and quantitative approaches (7th ed.). Boston: Pearson.

Nieder, R., Benbi, D. K., & Reichl, F.-X. (2018). Soil components and human health. Netherlands: Springer.

Prada, D., Zhong, J., Colicino, E., Zanobetti, A., Schwartz, J., Dagincourt, N., … Baccarelli, A. A. (2017). Association of air particulate pollution with bone loss over time and bone fracture risk: Analysis of data from two independent studies. The Lancet Planetary Health, 1(8), e337–e347. https://doi.org/10.1016/S2542-5196(17)30136-5

Scott, J. (2006). Documentary Research. UK: SAGE Publications.

Tan, P. J. (2018). ภาวะปกติใหม่: ยี่สิบปีของระบอบประชาธิปไตยในอินโดนีเซียยุคหลังซูฮาร์โต. Kyoto Review of Southeast Asia. Retrieved November 11, 2020, from https://kyotoreview.org/issue-24/new-normal-indonesian-democracy-after-suharto-thai/

Thuy, N. T. T., Dung, N. T., Sekiguchi, K., Thuy, L. B., Hien, N. T. T., & Yamaguchi, R. (2018). Mass concentrations and carbonaceous compositions of PM0.1, PM2.5, and PM10 at urban locations of Hanoi, Vietnam. Aerosol and Air Quality Research, 18(7), 1591–1605. https://doi.org/10.4209/aaqr.2017.11.0502

Transparency International. (2019). Transparency International. Retrieved November 11, 2020, from https://www.transparency.org/en/countries/indonesia

Vaughan, A. (2020). Tackling air pollution may accidentally trigger serious health issues. Retrieved November 11, 2020, from https://www.newscientist.com/article/2232155-tackling-air-pollution-may-accidentally-trigger-serious-health-issues/

Viet Nam’s Constitution of 1992. (1992).

Vincent, A. (2013). Green political theory. In Political Concepts. Bellamy, R & Mason, A. (eds). Manchester: Manchester University Press. (pp. 182–195).

Walton, K. (2020). Jakarta’s air quality kills its residents – and it’s getting worse. Retrieved November 11, 2020, from https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/jakarta-s-air-quality-kills-its-residents-and-it-s-getting-worse

WHO. (2018, May 2). 9 out of 10 people worldwide breathe polluted air, but more countries are taking action. Retrieved May 6, 2020, from https://www.who.int/news-room/detail/02-05-2018-9-out-of-10-people-worldwide-breathe-polluted-air-but-more-countries-are-taking-action

Xin, Z., & Lan, L. (2012). New rules to combat pollution. China Daily. Retrieved November 11, 2020, from https://www.chinadaily.com.cn/business/2012-03/01/content_16031327.htm

Xing, Y.-F., Xu, Y.-H., Shi, M.-H., & Lian, Y.-X. (2016). The impact of PM2.5 on the human respiratory system. Journal of Thoracic Disease, 8(1), E69–E74. https://doi.org/10.3978/j.issn.2072-1439.2016.01.19

Xinhua. (2012, March 21). Beijing announces plan to cut PM 2.5 in air. Retrieved November 11, 2020, from https://www.chinadaily.com.cn/business/2012-03/21/content_16031319.htm

Zhang, Q., Zheng, Y., Tong, D., Shao, M., Wang, S., Zhang, Y., … Hao, J. (2019). Drivers of improved PM2.5 air quality in China from 2013 to 2017. Proceedings of the National Academy of Sciences, 116(49), 24463–24469. https://doi.org/10.1073/pnas.1907956116

Downloads

เผยแพร่แล้ว

29-06-2021