บรรณาธิการแถลง

ผู้แต่ง

  • ศิริพร สุวัฒนสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

บทคัดย่อ

      วารสารจันทรเกษมสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563 ฉบับนี้ประกอบด้วยบทความวิจัยจำนวน 10 เรื่อง ซึ่งได้นำเสนอในหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจต่อ วงวิชาการด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ ประเด็นศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มคนชายขอบ ทั้งกลุ่ม แรงงานข้ามชาติหรือกลุ่ม LGBT ล้วนมีมุมมองที่ชวนให้ขบคิดตาม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานการณ์และ คุณภาพชีวิตด้านเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มของแรงงานสัญชาติพม่าในจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องการสื่อสาร อัตลักษณ์ทางเพศของแฟนนางงาม: ศึกษากรณีแฟนชายรักชายต่อการประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ และความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงอัตลักษณ์ทางเพศของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ ต่อ ความมุ่งมั่นทุ่มเทในงาน และบรรยากาศองค์การ นอกจากนี้ ในบทความวิจัยเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพ ของบุคลากรในการทำงานยุค New normal ของเทศบาลตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ยังเป็นอีกเรื่องที่นำเสนอประเด็นการพัฒนาบุคลากรในองค์กรได้น่าสนใจและสอดรับกับสถานการณ์ โลกปัจจุบัน

     ประเด็นการพัฒนาสังคม โดยเฉพาะการพัฒนาด้านความรู้และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ ของคนในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่ เรื่องการพัฒนาคู่มือการท่องเที่ยวภาษาญี่ปุ่นตามเส้นทางประวัติศาสตร์ ปราสาทหินในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เรื่องจากเมล็ดข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุงสู่อาหารว่าง: ทางเลือก ในการสร้างรายได้บนฐานแนวคิดว่าด้วยการพึ่งตนเอง เรื่องการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และ การจัดการการตลาดข้าวในจังหวัดชัยนาท และ การวิเคราะห์ประสิทธิภาพเชิงเทคนิคของการผลิตข้าว ของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชัยนาท สำหรับประเด็นด้านการศึกษา ได้แก่ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรู้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และเรื่องพฤติกรรมและเจตคติต่อการระรานทางไซเบอร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร

     ทางกองบรรณาธิการขอขอบคุณเจ้าของบทความวิจัยทุกท่านที่ได้อนุเคราะห์ลงเผยแพร่ ใน วารสารจันทรเกษมสาร กองบรรณาธิการยินดีเป็นสื่อกลางที่จะเผยแพร่ความรู้ใหม่ ๆ และมุมมอง ทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่หลากหลายเพื่อยกระดับมาตรฐานการเผยแพร่ ผลงานวิชาการในประเทศให้มีคุณภาพต่อไป

Downloads

เผยแพร่แล้ว

25-12-2020