บรรณาธิการแถลง

ผู้แต่ง

  • พิชิต ธิอิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

บทคัดย่อ

     วารสารจันทรเกษมสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563 ฉบับนี้ มีการนำเสนอบทความทางสังคมศาสตร์ ที่หลากหลาย บทความชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจ คือ บทความวิชาการ เชิงประวัติศาสตร์ เรื่อง “เจดีย์คู่ของศาสนาสถานสมัยอยุธยา” รวมถึงกล่มบทความที่ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน และการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาของภาครัฐ ได้แก่ บทความเรื่อง “การพัฒนาของไทยตามเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน” และบทความเรื่อง “ความหลากหลายของแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่กับแนวโน้ม การจัดการภาครัฐในอนาคต”

     นอกจากนี้ บทความอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นส่วนใหญ่ในฉบับนี้นำเสนอเนื้อหาหลักสองประเด็นที่น่าสนใจ คือ ประเด็นทางการศึกษาและประเด็นทางด้านธุรกิจ ซึ่งประเด็นทางการศึกษามีบทความวิชาการที่น่าสนใจ ที่เป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนการสอน ได้แก่ บทความเรื่อง “การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ (Learning Together: LT) สำหรับการเรียนการสอนวิชาการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางธุรกิจ ในยุคไทยแลนด์ 4.0” บทความเรื่อง “รูปแบบการบริหารการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความพอเพียงของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร” บทความเรื่อง “ผลของการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบบทบาทสมมติเพื่อส่งเสริม ความเป็นพลเมืองในเด็กปฐมวัย” และบทความเรื่อง “การประเมินโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้การประเมินแบบ CIPP Model โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี” สำหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับด้านธุรกิจ ประกอบด้วย บทความเรื่อง “แนวความคิดการมุ่งเน้น ตลาดกับการสร้างนวัตกรรมการให้บริการของธุรกิจการกีฬาประเภทฟิตเนสเซ็นเตอร์ในประเทศไทย” บทความเรื่อง “การตัดสินใจที่จะประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพของเจนเนอเรชัน Y ในเขตพัฒนาพิเศษภาค ตะวันออก” และบทความเรื่อง “การจัดการร้านค้าปลีกที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล”

     อนึ่ง ในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม เชิงวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย” ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จึงขอ เรียนเชิญนักวิชาการและผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมเชิงวิชาการดังกล่าวด้วย ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้มีประเด็น การนำเสนอที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ครอบคลุมองค์ความรู้ เกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่น การผลิตและพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาระบบ บริหารจัดการ

     ท้ายนี้ ทางกองบรรณาธิการขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกท่านที่ได้อนุเคราะห์นำสาระองค์ความรู้ ของท่านมาเผยแพร่ใน วารสารจันทรเกษมสาร นับเป็นคุโณปการทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและ ประเทศชาติที่ควรสืบสานและพัฒนาต่อยอดให้เกิดความก้าวหน้าต่อไป

Downloads

เผยแพร่แล้ว

31-12-2020