การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนา ท้องถิ่นของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมกับภาคีเครือข่าย

ผู้แต่ง

  • เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
  • เทวิกา ประดิษฐบาทุกา จิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
  • ปิยาภรณ์ เตชะเรืองรอง เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
  • ณัฏฐกรณ์ ปะพาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
  • ฐิติวัสส์ สุขป้อม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
  • ตฤณ แจ่มถิน การศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คำสำคัญ:

การพัฒนาท้องถิ่น, การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย, พันธกิจสัมพันธ์

บทคัดย่อ

บทความวิจัยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสถานภาพและแนวทางการบริหารจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมกับภาคีเครือข่าย และ 2) เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมกับภาคีเครือข่าย ประชากรเป้าหมาย ได้แก่ คณะกรรมการหน่วยจัดการงานวิจัยและคณาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 30 คน ผู้แทนในเขตเทศบาลตำบลสรรพยาจำนวน 14 คน ตัวแทนชาวบ้านในชุมชนเทศบาลตำบลสรรพยา ได้แก่ 3 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 5 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม แบบสอบถามคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ และแบบสอบถามข้อมูลชุมชน การวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ จำนวน และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า 1) พบว่า สถานภาพการทำวิจัยของคณาจารย์ย้อนหลัง 6 ปี คือ ได้เงินสนับสนุนงานวิจัยมากที่สุด คือ ปี พ.ศ. 2559 จำนวน 2,818,636 บาท และปีที่น้อยสุด คือ ปี พ.ศ. 2562 จำนวน 683,100 บาท ส่วนแนวทางการบริหารจัดการงานวิจัยฯ พบว่า สนับสนุนทุนวิจัยให้มีความเหมาะสมกับโครงการตามความต้องการของชุมชน พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยให้ชัดเจน และ 2) ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบดังกล่าวขึ้นบนฐานการวิจัยและได้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยฯ ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1.1) ระบบการพัฒนาโจทย์วิจัย 1.2) ระบบการบริหารเพื่อดำเนินการวิจัย และ 1.3) ระบบเผยแพร่งานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์

References

ฉัตรนภา พรหมมา. (2560). การพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กับสังคม. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), 12(1), 7-11.

ไทยตำบล. (2562). จังหวัดชัยนาท. สืบค้นเมื่อ 18 ธันวาคม 2562 จาก http://chainat.kapook.com

นารีวรรณ พวงภาคีศิริ, พิชิต พวงภาคีศิริ,พรเทพ จันทร์เพ็ง, สุรพล ชุ่มกลิ่น, ราตรี คำโมง, และพิภพ มณีจำนงค์. (2561). การพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลเพื่อการวิจัยและการจัดการสุขภาวะชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุขิงแกง. สืบค้นเมื่อ 18 ธันวาคม 2562. จาก https://he02.tcithaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/7690

พระมหาบุญช่วย สิรินธโร, ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ, รุ่งทิพย์ กล้าหาญ, พศิน แตงจวง, สนิท สัตโยภาส, และวรรณดี ม้าลำพอง. (2560). สภาพและแนวทางการพัฒนาระบบบริหารองค์งานวิจัยของกลุ่มเครือข่ายพันธมิตรวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภาคเหนือ. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา, 8(1), 10-25.

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ. (2563). PDCA หัวใจสำคัญของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง. สืบค้นเมื่อ 15 พฤษภาคม 2563 จาก http://www.cai.ku.ac.th

Downloads

เผยแพร่แล้ว

25-10-2022