ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเรียกร้องความสนใจมากเกินไป กับผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ผู้แต่ง

  • อรุณี เผ่าพงษ์บุรีพันธุ์ สาขาบริหารธุรกิจ ภาคค่ำ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • วรัญพงศ์ บุญศิริธรรมชัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คำสำคัญ:

การเรียกร้องความสนใจ, การปฏิบัติงาน, การประเมิน

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความแตกต่างของพฤติกรรมการเรียกร้องความสนใจมากเกินไป เมื่อจำแนกตามลักษณะด้านระชากรศาสตร์และ 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบพฤติกรรมการเรียกร้องความสนใจมากเกินไป กับผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ พนักงานบริษัทเอกชนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ขนาดตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจำนวน 408 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามออนไลน์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติแบบพรรณา (Descriptive Statistic) และวิเคราะห์เปรียบเทียบองค์ประกอบพฤติกรรมการเรียกร้องความสนใจมากเกินไป เมื่อจำแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์โดยการทดสอบค่าที (Independent Samples t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเรียกร้องความสนใจมากเกินไปกับผลการประเมินการปฏิบัติงานโดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุแบบ Stepwise (Stepwise Multiple Regression Analysis)

ผลการวิจัยพบว่า 1) องค์ประกอบพฤติกรรมการเรียกร้องความสนใจมากเกินไป 5 ด้าน ได้แก่ การเห็นคุณค่าในตนเอง ความเหงา ภาวะการกลัวการตกกระแส ความผิดปกติทางบุคลิกภาพแบบฮิสทริโอนิก และความผิดปกติทางบุคลิกภาพแบบก้ำกึ่ง มีความแตกต่างเมื่อจำแนกตามอายุและระดับการศึกษา องค์ประกอบความผิดปกติทางบุคลิกภาพแบบหลงตัวเองแตกต่างกันเมื่อจำแนกตามอายุและ 2) องค์ประกอบของพฤติกรรมการเรียกร้องความสนใจมากเกินไปที่ส่งผลในเชิงบวกต่อผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานมากที่สุด คือ ความผิดปกติทางบุคลิกภาพแบบก้ำกึ่ง และความเหงา องค์ประกอบที่ส่งผลเชิงลบต่อผลการประเมินการปฏิบัติงาน คือ ภาวะการกลัวตกกระแส และความผิดปกติทางบุคลิกภาพแบบฮิสทริโอนิก

References

คมสวัสดิ์ อุดมปลั่ง. (2565). ฮิสทีเรีย (Histrionic Personality Disorder): อาการ สาเหตุ วิธีการรักษา. สืบค้นเมื่อ 9 เมษายน 2565, จาก https://cth.co.th/histrionic-personality-disorder/

จิราพร รักการ. (2565). การพยาบาลผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตและผู้ที่มีการเจ็บป่วยทางจิต. สืบค้นเมื่อ 9 เมษายน 2565, จาก https://elnurse.ssru.ac.th/jiraporn_ra/pluginfile.php/27/block_html/content/บทที่%206.8%20การพยาบาลผู้ที่มีความผิดปกติทางบุคลิกภาพ.pdf

ณัฐพล เมืองธรรม. (2565). สรุป 52 Insight สำคัญจาก Thailand Digital Stat 2022 ของ We Are Social. สืบค้นเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2565, จาก https://www.everydaymarketing.co/trend-insight/insight-thailand-digital-stat-2022-we-are-social/

ปัญจนาฏ วรวัฒนชัย. (2563). พฤติกรรมที่เป็นปัญหาของสังคม. วารสารสารสนเทศ, 19(2), 1-16.

รัชดา ไชยคุปต์. (2562). รู้จักและเข้าใจความเสมอภาคทางเพศ. [บทวิเคราะห์] สืบค้นเมื่อ 16 มีนาคม 2565, จาก https://www.chula.ac.th/cuinside/23302/

สมพิศ ทองปาน. (2559). HR เชิงรุกในยุคของการเปลี่ยนแปลง. วารสารบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 10(3), 245-257.

สำนักงานประกันสังคม. (2564). ข้อมูลจำนวนผู้ประกันตนมาตรา 33. สืบค้นเมื่อ 5 เมษายน 2565, จาก https://catalog.sso.go.th/th/dataset/?data_type=ข้อมูลสถิติ

สุพริศร์ สุวรรณิก. (2565). โลกจะเปลี่ยนไปอย่างไร หลังวิกฤตโควิด-19 จบลง?. สืบค้นเมื่อ 20 พฤษภาคม 2565, จาก https://www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/articles/Pages/Article_30Mar2020.aspx

สุเจตน์ วรรณฉัตร. (2564). “SPOTLIGHT EFFECT” ตอบคำถามว่าทำไมมนุษย์จึงต้องการให้ผู้อื่นสนใจ

เพื่อก้าวข้ามข้อบกพร่องนี้. สืบค้นเมื่อ 15 มีนาคม 2565, จาก https://www.themacho.co/2020/spotlight-effect/

อิสรีย์ บุญยิ่งสถิตย์. (2562). แนวทางการบำบัดความคิดและพฤติกรรมสำหรับผู้ป่วยโรคบุคลิกภาพผิดปกติชนิดก้ำกึ่ง. วารสารจิตวิทยาคลินิกไทย, 50(2), 45-66.

อุ้มยศ พฤกษ์สำเริง. (2561). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง False Consensus Effect ทีมีผลต่อผลการปฏิบัติงาน (การค้นคว้าอิสระ ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ.

Carter, L. G., & Douglass, D. M. (2018). The Aging Narcissus: Just a Myth? Narcissism Moderates the Age-Loneliness Relationship in Older Age. Retrieved April 2, 2022, from https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.01254/full

Ferguson, C. (2022). 3 Minute Histrionic Test. Retrieved April 7, 2022, from https://www.idrlabs.com/3-minute-histrionic/test.php

Fridchay, J. & Reizer, A. (2022). Fear of Missing out (FOMO): Implications for Employees and Job Performance. The Journal of Psychology, 156(4), 257-277.

Gordon, B. (2014). Excessive Attention-Seeking and Drama Addiction. Retrieved March 16, 2022, from https://www.psychologytoday.com/us/blog/obesely-speaking/201411/excessive-attention-seeking-and-drama-addiction

Kirby, S. (2022). Are You Guilty Of Attention Seeking Behavior? How to Spot The Habits Of This Behavior. Retrieved April 8, 2022 from https://www.betterhelp.com/advice/behavior/are-you-guilty-of-attention-seeking-behavior/

Koopmans, L., Bernaards, M. C., Hildebrandt, H. V., De Vet, C.W. H., & Van der Beek, J. A. (2014). Measuring Individual Work Performance–Identifying and Selecting Indicators.

A Journal of Prevention, Assessment & Rehabilitation, 45(3), 61-81.

Ozcelik, H. & Barsade, S. (2018). No Employee an Island: Workplace Loneliness and Job Performance. The Academy of Management Journal, 61(6), 2343-2366.

Przybylski, A., Murayama, K., Dehaan, R. C., & Gladwell, V. (2013). Motivational, emotional, and behavioral correlates of fear of missing out. Computer in Human Behavior, 29(4), 1841-1848.

Raskin, R. & Hall, C. (2022).3 Minute Narcissism Test. Retrieved April 7, 2022, from https://www.idrlabs.com/3-minute-narcissism/test.php

Rosenberg, M. (2022). 3 Minute Self-Esteem Test. Retrieved April 7, 2022, from https://www.idrlabs.com/3-minute-self-esteem/test.php

Salters-Pedneault, K. (2021). Having a Career With Borderline Personality Disorder. Retrieved May 30, 2022, from https://www.verywellmind.com/bpd-and-career-choices-425401

Tharayil, D. (2022). Loneliness Test. Retrieved April 7, 2022, from https://www.idrlabs.com/loneliness/test.php

Yamane, T. (1973). Statistic: An Introductory Analysis. 3rd ed. New York: Harper and Row Publications.

Zanarini, M. (2022). Borderline Personality Test. Retrieved April 7, 2022, from https://www.idrlabs.com/borderline-personality/test.php

Downloads

เผยแพร่แล้ว

11-10-2022