บรรณาธิการแถลง

ผู้แต่ง

  • ณพัชญ์ปภา สว่างนุวัตรกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

บทคัดย่อ

        วารสารจันทรเกษมสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2565 ในวารสารจันทรเกษมฉบับนี้ ประกอบด้วยบทความวิจัย จำนวน 8 เรื่อง และบทความวิชาการ จำนวน 2 เรื่อง โดยนำเสนอประเด็นต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ต่อวงวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้
        ประเด็นด้านการศึกษาที่มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 โดยประเด็นที่นำเสนอได้แก่ “ผลการจัดกิจกรรมการเล่นสร้างประกอบการวาดภาพโดยใช้วัสดุเหลือใช้ที่มีต่อทักษะความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย” และ “การพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาโดยใช้กิจกรรม STEAM จากวัสดุธรรมชาติของเด็กปฐมวัย” ที่นำเสนอให้เห็นถึงรูปแบบการสอนซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ ของเด็กปฐมวัย นอกจากนี้ยังมีประเด็นด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสื่อการสอน กิจกรรม และบทเรียนสำหรับการจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ประกอบไปด้วยเรื่อง “การสร้างสื่อการสอนดนตรีสากลเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกระทุ่มแบน วิเศษสมุทคุณ” เรื่อง “การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบไมโครเลิร์นนิงสาระหน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนทวีธาภิเศก” และ เรื่อง “การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์ เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5” ซึ่งผลจากการสร้างสื่อการสอน การพัฒนากิจกรรม และการพัฒนาบทเรียนส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนที่ดีขึ้น และ มีความพึงพอใจในการเรียนเพิ่มมากขึ้น
        ประเด็นด้านสังคมศาสตร์ ประกอบไปด้วยบทความทั้งด้านนิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมวิทยา และ บริหารธุรกิจ โดยบทความด้านนิติศาสตร์ ได้แก่ เรื่อง “การพัฒนาระบบการพิจารณาคดีต่อเนื่องของศาลยุติธรรม” ที่ได้นำเสนอแนวทางการพัฒนาระบบการพิจารณาคดีต่อเนื่องของศาลยุติธรรมที่จะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพของระบบงานของศาลยุติธรรมไว้ได้อย่างน่าสนใจ บทความด้านรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย” เป็นบทความที่นำเสนอแนวทางการเตรียมความพร้อมของผู้สูงอายุในจังหวัดหนองคาย ในมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สุขภาพ และที่อยู่อาศัย และ บทความเรื่อง “การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” นำเสนอผลการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ของบุคลากร เช่น ที่พักอาศัย สุขภาพร่างกาย การเงิน จิตใจ และการใช้เวลาว่าง บทความด้านสังคมวิทยา เป็นบทความวิชาการ เรื่อง “การศึกษาความเป็นพลเมืองผ่านมุมมองทางสังคมวิทยาการเมือง” ที่ผู้เขียนได้ทบทวนการศึกษาความเป็นพลเมืองผ่านมุมมองทางสังคมวิทยาการเมืองจากกรอบแนวคิดการศึกษาความเป็นพลเมือง ในมิติการเป็นสมาชิกของชุมชนการเมือง การมีสิทธิและหน้าที่ และการกระทำบทความด้านการบริหารธุรกิจ ได้แก่ เรื่อง “การนำแนวคิดบุคลิกภาพตราสินค้ามาประยุกต์ใช้กับบุคลิกภาพประเทศ” เป็นบทความทางวิชาการที่ผู้เขียนอภิปรายแนวคิดบุคลิกภาพตราสินค้าที่มีบทบาทต่อการสร้างตราสินค้าและการตลาดให้กับประเทศ
        ทางกองบรรณาธิการขอขอบคุณเจ้าของบทความวิชาการ และบทความวิจัยทุกท่าน ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ลงเผยแพร่ในวารสารจันทรเกษมสาร กองบรรณาธิการยินดีเป็นสื่อกลางที่จะเผยแพร่ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อยกระดับมาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในประเทศให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป

Downloads

เผยแพร่แล้ว

29-06-2022