ภาษาในป้ายห้ามของไทย: การศึกษาตามแนวภูมิทัศน์ภาษา

ผู้แต่ง

  • ชุติชล เอมดิษฐ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • ธนศักดิ์ ศิริคะเณรัตน์ ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • สุมินตรา มาคล้าย ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • เอกพล กันทอง สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คำสำคัญ:

ภูมิทัศน์ภาษา, ป้ายห้าม, การเลือกภาษา

บทคัดย่อ

 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาว่า ตัวเขียน ภาษาเขียนในป้ายห้ามหรือประกาศสาธารณะที่ระบุการบังคับใช้กฎหมายประเภทต่าง ๆ ในประเทศไทยว่าใช้ภาษาใดเป็นหลัก โดยเฉพาะระหว่างภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาประจำชาติกับภาษาอังกฤษที่กำลังมีอิทธิพลอยู่ในภูมิภาคอาเซียน


ผลการวิจัย พบว่า มีการเลือกใช้ภาษาไทยในป้ายหรือประกาศสาธารณะที่ระบุการบังคับใช้กฎหมายประเภทต่าง ๆ มากที่สุด อย่างไรก็ตาม ยังมีการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาอื่นรวมอยู่ด้วย และบางป้ายปรากฏถ้อยคำภาษาอังกฤษโดดเด่นกว่าภาษาไทย หรือปรากฏภาษาอังกฤษในป้ายเพียงหนึ่งภาษาเท่านั้น ปรากฏการณ์เช่นนี้แสดงให้เห็นว่าภาษาอังกฤษมีบทบาทในการแสดงอำนาจ ควบคุม และบังคับคนในสังคมไทย ทั้งที่ในความเป็นจริงป้ายที่เป็นข้อห้ามในภูมิทัศน์ภาษาของไทยควรเลือกใช้เฉพาะภาษาไทย กล่าวได้ว่าการใช้ภาษาอังกฤษในป้ายห้ามของไทยมีอิทธิพลต่อภาษาประจำชาติ

References

นัทธ์ชนัน นาถประทาน. (2557). อำนาจในภาษากฎหมายไทยที่แสดงโดยคำกริยาบังคับ. ภาษากับอำนาจ: บทความจากการสัมมนาวิชาการ. โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ. (2557). การแสดงอำนาจในภาษากฎหมายไทยผ่านการใช้รูปแบบภาษาที่ซับซ้อน. ภาษากับอำนาจ: บทความจากการสัมมนาวิชาการ. โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Ben-Rafael, E., Shohamy, E., Amara, M. H., & Trumper-Hecht, N. (2006). Linguistic Landscape as Symbolic Construction of the Public Space: The Case of Israel. International Journal of Multilingualism, 3(1), 7-30.

Giles, H. & Coupland, N. (1991). Language: Contexts and consequences. Thomson Brooks/Cole Publishing Co.

Huebner, T. (2006). Bangkok’s linguistic landscape: Environmental print, codemixing and language change. in Gorter, D. (ed.) Linguistic landscape: A new Approach to Multilingualism, pp.31-51. Multilingual Matters Ltd.

Spolsky, B. (2009). Language Management. Cambridge University Press.

Smalley, W. A. (1994). Linguistic diversity and national unity: Language ecology in Thailand. University of Chicago Press.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

09-05-2023