การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมและเครือข่าย

ผู้แต่ง

  • พรรณี บัวเล็ก สาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
  • พัทธดนย์ สุขพันธุ์ สาขาวิชาชีววิทยา (ค.บ.) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
  • กัลยกร วงศ์รักษ์ สาขาวิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัย ราชภัฏจันทรเกษม
  • สุภาพันธุ์ สายทองอินทร์ สาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คำสำคัญ:

ระบบบริหารงานวิจัย, พันธกิจสัมพันธ์, หน่วยจัดการ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมในลักษณะมหาวิทยาลัยทำงานร่วมกับสังคม (Engagement University) งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยท้องถิ่นโดยมีพื้นที่การศึกษาที่จังหวัดชัยนาทและกรุงเทพฯ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย ประชากรที่ใช้เป็นกลุ่มศึกษาผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) 2 คน คือ ผู้อำนวยและรองผู้อำนวยการ ผู้บริหารคณะ และหน่วยจัดการของคณะ หน่วยงานละ 2 คน วิธีการศึกษาใช้ การสำรวจ การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การประชุมแลกเรียนรู้ และการอบรมให้ความรู้ การวิเคราะห์ข้อมูลจากเนื้อหาที่ได้รับโดยใช้การประชุมใหญ่ร่วมกัน

ผลการวิจัยพบว่า ระบบบริหารและพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งนี้ ได้แก่ 1) โครงสร้างการบริหารงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในจังหวัดชัยนาท/กรุงเทพฯ ประกอบด้วยหน่วยจัดการ (Management Unit) 4 ระดับ คือ ระดับคณะ
ระดับตำบล ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด ที่ทำงานประสานระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานจังหวัด และมีศูนย์นวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์เป็นหน่วยงานกลางทำหน้าที่รวบรวมความรู้ จัดการกระจายความรู้ และขยายผลความรู้ที่ได้รับจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 2) ระบบการบริหารจัดการงานพันธกิจสัมพันธ์ ประกอบด้วย ปัจจัยนำเข้าที่มีทั้งนโยบายทั้งภายนอกภายในมหาวิทยาลัย ระบบบริหารจัดการหลักโดยดำเนินการในลักษณะของวงจร P D C A รวมทั้งระบบสนับสนุน ได้แก่ ระบบพัฒนาคน ระบบพี่เลี้ยง ระบบจัดการความรู้ ระบบฐานข้อมูล ระบบเครือข่ายและระบบพัฒนางาน

References

กิตติ สัจจาวัฒนา. (2560). งานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ รูปแบบงานวิจัยใหม่ ที่ท้าทายกระบวนทัศน์การวิจัยของประเทศไทย. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่, 9(1), 3-7.

ฉัตรนภา พรหมมา. (2562). นวัตกรรมการบริหารจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏคู่ชุมชนท้องถิ่น. ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.

บัญชร แก้วส่อง. (2557). คู่มืองานวิจัยเพื่อท้องถิ่น. https://rdi.snru.ac.th/wp-content/uploads/2016/12/CBR-.pdf

เรืองเดช วงศ์หล้า. (2560). รูปแบบการพัฒนาด้านงานวิชาการเพื่อรับใช้สังคมแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอุตรดิตถ์, 12(1), 12-14.

สีลาภรณ์ บัวสาย. (2557). งานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ (Area Based Collaborative Research) กับการสร้างความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่, 6(3), 123-128.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

12-06-2023