ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ต

ผู้แต่ง

  • วรภัทร รัตนาพาณิชย์ ภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คำสำคัญ:

การกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ต, การคุ้มครอง, กฎหมาย

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ปัญหาอันเกิดจากการที่มีกฎหมายบัญญัติเกี่ยวกับการกลั่นแกล้งทางอินเตอร์เน็ต  2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบและวิเคราะห์บทบัญญัติเรื่องการกลั่นแกล้งทางอินเตอร์เน็ตระหว่างประเทศไทยและประเทศแคนาดา 3) เพื่อพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการกลั่นแกล้งทางอินเตอร์เน็ตอย่างเหมาะสม  และเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การวิจัยเชิงเอกสาร วิเคราะห์ข้อมูลจากตำรา งานวิจัย บทความวิชาการและสรุปผล

ผลการวิจัยพบว่า 1) ประเทศไทยไม่มีกฎหมายป้องกันการกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ต (cyber-bullying)ไว้ ควรแก้ไขให้มีกฎหมายการกลั่นแกล้งทางอินเตอร์เน็ตโดยเฉพาะ 2) การเปรียบเทียบและการวิเคราะห์กฎหมายการกลั่นแกล้งทางอินเตอร์เน็ตระหว่างประเทศไทยและประเทศแคนาดา ผลการวิจัยชี้ให้เห็นถึงปัญหาทางกฎหมายหลายประการ เช่น นิยามของการถูกกลั่นแกล้งทางอินเตอร์เน็ต สิทธิของผู้เสียหาย และข้อต่อสู้ของผู้กลั่นแกล้งทางอินเตอร์เน็ต 3) เพื่อพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการกลั่นแกล้งทางอินเตอร์เน็ตของเด็กอย่างเหมาะสม ควรจะแก้ไขเพิ่มเติม (1) คำนิยามของการกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ต  (2) สิทธิของผู้ถูกกระทำการกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ต (3) ข้อต่อสู้ของผู้กระทำการกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ต

References

ดวงเด่น นาคสีหราช. (2561). ทัศนคติและปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมการกลั่นแกล้งรังแกทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย: ศึกษากรณีนิสิตในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม. CMU Journal of Law and Social Sciences, 12(1), 135-171.

ฟ้าใส สามารถ และคณาธิป ทองรวีวงศ์. (2564). หลักการทางกฎหมายของประเทศไทยในการคุ้มครองสิทธิเด็กจากการถูกกลั่นแกล้งรังแกทางสื่อออนไลน์. วารสารการบริหารปกครอง, 10(1), 78–100.

วรณัน ดาราพงษ์. (2564). ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแลการกลั่นแกล้งรังแกทางไซเบอร์ในกรณีเด็กและเยาวชน. วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์, 14(1), 75–98.

สาวตรี สุขศรี. (2561). อาชญากรรมความรุนแรงบนอินเทอร์เน็ต. วารสารนิติศาสตร์, 47(2), 268–300.

Department of Justice. (2022).Report on the review of the intimate images and cyber-protection act. Crown Publishing.

Hörnle, J., & Schmidt-Kassen, M. (2018). The criminalisation of abusive and offensive communication in German law. UK Law Commission.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

22-06-2023