การใช้ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์

ผู้แต่ง

  • ปัญญา ธีระวิทยเลิศ

บทคัดย่อ

การวิจัยเป็นการค้นคว้าหาความรู้ความจริงด้วยวิธีการที่เป็นระบบระเบียบมีขั้นมีตอน ทำให้ความรู้ที่ได้มีความน่าเชื่อถือ การทำวิจัยในแต่ละศาสตร์จะมีระเบียบวิธีการวิจัยที่เหมาะสมกับศาสตร์นั้นๆ เช่น การวิจัยทางวิทยาศาสตร์จะเน้นเรื่องการทดลอง ระเบียบวิธีวิจัยทดลองมีการใช้แผนการทดลองจึงเป็นวิธีการที่สำคัญของงานวิจัยสาขานี้ ในขณะที่การวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ไม่ได้เน้นเรื่องการทดลองแต่เน้นที่การศึกษาเชิงสำรวจ ทั้งที่การสำรวจชุมชน สำรวจโรงเรียนเป็นการสำรวจเพื่อศึกษาความรู้ในอดีต การสำรวจเพื่อบรรยายสภาพการณ์ปัจจุบันหรือการศึกษาอนาคต การพยากรณ์ต่างๆ เพื่อควบคุมปัจจัยที่ไม่พึงประสงค์ ก็จะใช้ศาสตร์ที่เหมาะสมกับปัญหาการวิจัยซึ่งอาจใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณหรือการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยจะต้องเลือกวิธีการให้เหมาะสมกับธรรมชาติของข้อมูลและวิธีการรวบรวมข้อมูลให้มีความถูกต้องเชื่อถือได้ แต่เมื่อปัญหาเปลี่ยนไปจากสภาพปัจจุบัน สังคม มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นมีตัวแปรที่เกี่ยวข้องมากขึ้น ความต้องการข้อมูลที่มีความลึกซึ้ง เพื่อตอบโจทย์วิจัยได้อย่างถูกต้องชัดเจน และมีความคลาดเคลื่อนน้อย การใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบเดิมๆ ที่ใช้ระยะเวลาศึกษาระยะสั้นโดยใช้รูปแบบวิจัยเพียงรูปแบบเดียวก็ได้คำตอบแล้วนั้นอาจไม่สนองปัญหาที่แท้จริง อีกทั้งยังไม่อาจสามารถได้คำตอบที่ชัดแจ้งมีความถูกต้องน่าเชื่อถือสูงจึงมีการพัฒนาวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลให้มีความยุ่งยากมากขึ้นเพื่อได้คำตอบที่ลึกซึ้ง ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นการใช้ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง โดยเฉพาะผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับดุษฎีบัณฑิตหรือผู้ที่ต้องการนำผลงานวิจัยไปใช้ขอเลื่อนตำแหน่งวิทยาฐานะระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป จะต้องใช้ระเบียบวิธีวิจัยที่สูงกว่าการวิจัยพื้นฐานจึงจะทำให้ผลงานวิจัยอยู่ระดับดีหรือดีมาก ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงจึงเป็นเรื่องที่จะสามารถใช้ในปัจจุบัน

Downloads