การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม“การทำโครงการพัฒนากระบวนการคิดอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน”

ผู้แต่ง

  • ไสว ฟักขาว

คำสำคัญ:

หลักสูตรฝึกอบรม, โครงการ, กระบวนการคิด,

บทคัดย่อ

งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม “การทำโครงการพัฒนากระบวนการคิดอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน” 2) ศึกษาผลของการใช้หลักสูตรฝึกอบรม และ 3) ศึกษาประสิทธิผลของหลักสูตรฝึกอบรม ดำเนินการโดยวิธีวิจัยและพัฒนามี 3 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานสำหรับการสร้างหลักสูตรฝึกอบรม ขั้นที่ 2 การสร้างหลักสูตรฝึกอบรม และขั้นที่ 3 การทดลองใช้และปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรม กลุ่มตัวอย่างเป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 40 คน ที่ได้จากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือวิจัยที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล  ได้แก่ หลักสูตรฝึกอบรม แบบทดสอบการทำโครงการพัฒนากระบวนการคิด แบบประเมิน การทำโครงการพัฒนากระบวนการคิด และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลใช้การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test for dependent samples) ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) หลักสูตรฝึกอบรม “การทำโครงการพัฒนากระบวนการคิดอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน” มีประสิทธิภาพ 80.86 / 82.47 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 75/75 2) ผลการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรม ดังนี้ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการทำโครงการพัฒนากระบวนการคิด มีคะแนนเฉลี่ย 35.58 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ 75) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรมอยู่ในระดับมากที่สุด และ 3) หลักสูตรฝึกอบรม “การทำโครงการพัฒนากระบวนการคิดอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน” มีประสิทธิผลในด้านสภาพแวดล้อมด้านปัจจัยเบื้องต้นด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต 

Downloads