การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม "การส่งเสริมความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์ของครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน"

ผู้แต่ง

  • อาภาพร สิงหราช

คำสำคัญ:

หลักสูตรฝึกอบรม, กระบวนการคิดวิเคราะห์, การจัดกิจกรรมการเรียนรู้,

บทคัดย่อ

งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม "การส่งเสริมความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์ของครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน” 2) ศึกษาผลของการใช้หลักสูตรฝึกอบรม ดำเนินการโดยวิธีวิจัยและพัฒนามี 3 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานสำหรับการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมขั้นที่ 2 การสร้างหลักสูตรฝึกอบรม และขั้นที่ 3 การทดลองใช้และปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรม กลุ่มตัวอย่างเป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 40 คน ที่ได้จากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือวิจัยที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ หลักสูตรฝึกอบรม แบบทดสอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์ แบบประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์ และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรม การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้การหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) หลักสูตรฝึกอบรม มีประสิทธิภาพ 80.25/81.98 โครงสร้างของหลักสูตรประกอบด้วย 5 หน่วยการเรียนรู้ เวลา 24 ชั่วโมง กระบวนการจัดกิจกรรมมี  3 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ส่งเสริมความรอบรู้ ขั้นที่ 2 ปฏิบัติการดี มีประโยชน์ต่อสังคม ขั้นที่ 3 พัฒนาและเผยแพร่ผลงาน 2) ผลการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม ดังนี้ 2.1) ครูมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์ มีคะแนนเฉลี่ย 51.02 (คะแนนเต็ม 60) ร้อยละ 85.03 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ 75) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2.2) ครูมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรมในระดับมากที่สุด 

Downloads