ปัญหามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมธุรกิจดูดทรายจังหวัดชัยนาท

ผู้แต่ง

  • อัครเดช มณีภาค
  • เอกพงษ์ สารน้อย

คำสำคัญ:

การควบคุม, มาตรการทางกฎหมาย, ดูดทราย,

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหามาตรการทางกฎหมายในการควบคุมธุรกิจดูดทราย และเพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมธุรกิจดูดทราย ประชากรในการวิจัย คือ ประชากรในจังหวัดชัยนาท และกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักวิชาการ จำนวน 3 ท่าน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ จำนวน 3 ท่าน และประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบในจังหวัดชัยนาท จำนวน 6 ท่าน  แล้วทำการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการสร้างข้อสรุป ซึ่งได้จากการสังเกต สัมภาษณ์ และจดบันทึก  และทำการตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยโดยการตรวจสอบข้อมูลสามเส้า ด้านข้อมูลและวิธีรวบรวมข้อมูล

ผลการวิจัยพบว่า การดูดทรายทำการพิจารณาจากมาตรการทางกฎหมายหลายฉบับประกอบกันและมีหน่วยงานหลายหน่วยงานทำให้มีความซับซ้อนและไม่มีความชัดเจน ในการควบคุมได้อย่างรัดกุม จึงก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมาอย่างไม่หยุดหย่อน โดยกฎหมายที่มีอยู่เน้นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดูดทรายในแม่น้ำเป็นหลัก โดยมีการออกใบอนุญาตและการบังคับควบคุมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ นอกจากนี้การยื่นเสนอขออนุญาตดำเนินการดูดทรายไม่เป็นกิจการที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการจัดทำรายงานศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและปัญหาการฟ้องร้องเรียกให้ผู้ประกอบกิจการดูดทรายรับผิดทางแพ่งเพื่อเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น ไม่สามารถเรียกให้ผู้ประกอบรับผิดได้ เนื่องจากความเสียหายที่เกิดขึ้นอาจปรากฏให้เห็นจากผู้ประกอบกิจการเลิก/เปลี่ยนตัวผู้ประกอบกิจการไปแล้ว กรณีนี้จะเรียกร้องความรับผิดต่อผู้ใด ซึ่งเป็นภาระต้องนำพิสูจน์ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผลของหน่วยงานผู้ฟ้องคดี ว่าการดูดทรายเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหายจริงหรือไม่ และเป็นไปได้อย่างสูงว่าจะไม่สามารถเรียกร้องความรับผิดได้ ดังนั้น จึงควรที่จะมีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อนำมาใช้บังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเห็นสมควรผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับดูดทรายโดยเฉพาะในนโยบายเร่งด่วน เพื่อความเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

Downloads