การบริหารจัดการวัดตามหลักพุทธธรรมาภิบาล: ศึกษาวัดในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 3

ผู้แต่ง

  • สุชินชยันต์ เพ็ชรนิล
  • สุธี ประศาสน์เศรษฐ

คำสำคัญ:

การบริหารจัดการ, พุทธธรรมาภิบาล, คณะสงฆ์ภาค 3,

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการวัดตามหลักพุทธธรรมาภิบาล: ศึกษาวัดในเขต การปกครองคณะสงฆ์ภาค 3  มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อ 1) ศึกษาสถานภาพส่วนบุคคลกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัดในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 3  2) ศึกษาหลักพุทธธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัดในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 3 โดยประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีจำนวน 2 กลุ่ม คือ เจ้าอาวาสและผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่เดียวกัน ทั้งสองกลุ่มเท่ากันคือ เจ้าอาวาส จำนวน 303 รูป และ ผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 303 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม และแบบสอบถามเจาะลึก และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแสดงสถิติเชิงพรรณาและใช้สถิติเชิงอนุมาน

ผลการศึกษาวิจัยพบว่า 1) ระดับการบริหารจัดการวัดตามหลักพุทธธรรมาภิบาล: ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 3 ตามความคิดเห็นของพระสงฆ์และประชาชน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2)      ประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัดในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 3 ตามความคิดเห็นของพระสงฆ์และประชาชน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 3) ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการวัดตามหลักพุทธธรรมาภิบาล: ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 3 พบว่า พระสงฆ์ จำแนกตามอายุ อายุพรรษา วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษาทางธรรมสูงสุด สมณศักดิ์ ตำแหน่ง ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ประชาชน จำแนกตามเพศ อายุ และอาชีพ ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 4)ความสัมพันธ์ระหว่างหลักพุทธธรรมาภิบาลกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัดในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 3 

Downloads