ปัญหาและผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ผู้แต่ง

  • เจริญศักดิ์ เร่งถนอมทรัพย์

คำสำคัญ:

ปัญหาและผลกระทบ, การบังคับใช้กฎหมาย, สถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ,

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาจากการบังคับใช้กฎหมายในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติของประเทศไทยและต่างประเทศ และเพื่อเสนอแนะแนวทางการบังคับใช้กฎหมายในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ กรณีสถานการณ์อุทกภัยให้มีความเหมาะสมต่อไป  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ จำนวน 8 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก โดยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ประมวลผล  ตีความและสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ

ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาจากการบังคับใช้กฎหมายในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีอยู่ 3 ประการ คือ ปัญหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายในสถานการณ์ภัยทางธรรมชาติ ปัญหาเกี่ยวกับการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ ปัญหาเกี่ยวกับการฟ้องร้องไม่เป็นธรรม ผู้วิจัยจึงเห็นควรให้มีการศึกษาถึงการบังคับใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ว่ามีความเหมาะสมในการบริการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการบริหารจัดการ เนื่องจากเหตุการณ์อุทกภัยในปี พ.ศ.2554 ประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบได้รวมตัวกันเพื่อฟ้องร้องภาครัฐและเจ้าหน้าที่รัฐโดยเห็นว่าภาครัฐล้มเหลวในการบริหารจัดการ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเจตนารมณ์ของกฎหมายการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินที่ประชาชนส่วนใหญ่มีความเข้าใจว่าเป็นกฎหมายที่เป็นเครื่องมือของรัฐสำหรับการควบคุมหรือการใช้กำลังทางทหารเพื่อปราบปรามการชุมนุมหรือการจัดการปัญหาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้ว ยังสามารถใช้บังคับกับสาธารณภัยทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี

Downloads