ปัญหาและความต้องการการพัฒนาตนเองด้านวิชาการของครูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1

ผู้แต่ง

  • ปทุม ศรีพนา

คำสำคัญ:

ครู, การพัฒนาตนเอง, ด้านวิชาการ,

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาปัญหาและความต้องการการพัฒนาตนเองด้านวิชาการของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 และ 2) เปรียบเทียบปัญหาและความต้องการการพัฒนาตนเองด้านวิชาการของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จำแนกตามระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการสอน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ปีการศึกษา 2552 จำนวน 299 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามมาตรฐานส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.989 สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t - test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way  Analysis of Variance) และเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่

ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัญหาการพัฒนาตนเองด้านวิชาการของครูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับ  ปานกลาง 2) ความต้องการการพัฒนาตนเองด้านวิชาการของครูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 3) การเปรียบเทียบปัญหาการพัฒนาตนเองด้านวิชาการของครูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ตามระดับการศึกษาและประสบการณ์ ในการสอน พบว่าไม่ต่างกัน แต่แตกต่างกันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  4) การเปรียบเทียบความต้องการการพัฒนาตนเองด้านวิชาการของครูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 พบว่า ระดับการศึกษาและกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอน ไม่แตกต่างกัน แต่ต่างกันตามประสบการณ์ในการสอน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Downloads