การศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศเพื่อสืบค้นและวิเคราะห์ สภาพปัญหาเพื่อการบริหารสะพานเทียบผู้โดยสารในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ผู้แต่ง

  • ไพสิฐ สุสมฤทธิ์
  • พรรณี คอนจอหอ
  • วีระชัย คอนจอหอ
  • นพพล มิ่งเมือง

คำสำคัญ:

สารสนเทศ, สืบค้นและวิเคราะห์, สะพานเทียบผู้โดยสาร,

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศตามบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหาร และ  2) รับรองการประเมินความต้องการสารสนเทศของผู้บริหารซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการพัฒนาระบบแบบเอสดีแอลซีตามหลักวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ประชากรที่ใช้ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงจำนวน 1 คน ผู้บริหารระดับกลางจำนวน 2 คนและผู้บริหารระดับปฏิบัติงานจำนวน 2 คน โดยเลือกประชากรทั้งหมดจำนวน 5 คนเป็นหน่วยศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย การสัมภาษณ์เชิงลึกด้วยแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง แบบสังเกต และแบบรับรองการประเมิน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาและค่าดัชนีความสอดคล้องของวัตถุประสงค์

ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารระดับสูงต้องการสารสนเทศเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนและคาดการณ์สภาพปัญหา ผู้บริหารระดับกลางต้องการสารสนเทศเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ใน การสรุปและวิเคราะห์สภาพปัญหา ผู้บริหารระดับปฏิบัติการต้องการสารสนเทศเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการรายงานประจำวันเกี่ยวกับประเด็นปัญหาและการซ่อมแซม ผลรับรองการประเมินความต้องการโดยผู้เชี่ยวชาญมีค่าดัชนีความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ที่ระดับ 1.00 ซึ่งอยู่ในระดับดีมากและสามารถนำไปใช้ได้

จากผลการวิจัยที่ได้สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาต้นแบบระบบสืบค้นและวิเคราะห์สภาพปัญหาด้วยเทคนิคคุณภาพทีพีเอ็มเพื่อการบริหารงานสะพานเทียบผู้โดยสารในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้

Downloads