ปัจจัยที่ส่งผลต่อการนำนโยบายเมืองน่าอยู่ของเทศบาล ในพื้นที่กระทรวงสาธารณสุขเขต 2 ไปปฏิบัติ

ผู้แต่ง

  • ศิริพัฒน์ คุณวุฒิฤทธิรณ
  • สุธี ประศาสน์เศรษฐ

คำสำคัญ:

นโยบายเมืองน่าอยู่, เทศบาล, กระทรวงสาธารณสุขเขต 2,

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับการนำนโยบายเมืองน่าอยู่ของเทศบาลในพื้นที่กระทรวงสาธารณสุข เขต 2 ไปปฏิบัติ และ 2) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการนำนโยบายเมืองน่าอยู่ของเทศบาลในพื้นที่กระทรวงสาธารณสุขเขต 2 ไปปฏิบัติ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรในเทศบาลทุกแห่ง ในพื้นที่กระทรวงสาธารณสุข เขต 2 รวมกลุ่มตัวอย่างจำนวน 352 คน โดยใช้แบบสอบถามที่มีความเชื่อมั่น .9705 และทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปทางสถิติ

ผลการศึกษาวิจัยพบว่า จำนวนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเมืองน่าอยู่ คิดเป็นอัตราร้อยละ 16.82 ของจำนวนเจ้าหน้าที่ทั้งหมด และยังพบว่าจำนวนงบประมาณของเทศบาลที่ใช้ดำเนินงานเมืองน่าอยู่ คิดเป็นอัตราร้อยละ 4.29 ของงบประมาณทั้งหมดของเทศบาล ซึ่งนับว่าทรัพยากรทางการบริหารจัดการการดำเนินงานเมืองน่าอยู่ที่น้อยมากและยังพบว่า ปัจจัยโครงสร้าง บุคลากร งบประมาณ สถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการดำเนินงานเมืองน่าอยู่ในพื้นที่กระทรวงสาธารณสุข เขต 2 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01  โดยมีค่าประสิทธิภาพในการทำนาย ภาพรวมส่งผลต่อการนำนโยบายเมืองน่าอยู่ไปปฏิบัติ ร้อยละ 62.1 มีความคลาดเคลื่อนในการทำนายเท่ากับ .2587 สมการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ได้นำเสนอในบทความนี้

Downloads