การวิจัยแบบผสมผสาน

ผู้แต่ง

  • จุไรรัตน์ ทองคำชื่นวิวัฒน์

บทคัดย่อ

สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงการเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและวิทยาการความรู้ต่าง ๆ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้การวิจัยเป็นวิธีการที่จะทำให้ได้ความรู้ใหม่ จึงต้องมีการทำวิจัยอย่างต่อเนื่อง และเนื่องจากความสลับซับซ้อนของปัญหาสังคมทำให้การวิจัยที่ใช้รูปแบบเดิมๆ อาจไม่สามารถตอบคำถามการวิจัยได้ตรงประเด็นและได้ผลอย่างครบถ้วนส่งผลให้มีการพัฒนารูปแบบเทคนิคการวิจัยใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา การใช้ระเบียบวิธีวิจัยเพียงแบบเดียว คือ การวิจัยเชิงปริมาณ หรือการวิจัยเชิงคุณภาพอาจไม่สามารถตอบโจทย์หรือปัญหาการวิจัยได้อย่างครอบคลุม จึงต้องนำการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) มาใช้กันมากขึ้น ซึ่งอาจได้พบเห็นเพียงการทำการวิจัยเพื่อขอผลงานระดับสูงตั้งแต่ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไปหรือการทำวิทยานิพนธ์เพื่อจบการศึกษาในระดับปริญญาเอก แต่การทำวิจัยทั่วไปก็ยังใช้การวิจัยแบบผสมผสานกันด้วยความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่าการวิจัยแบบผสมผสานเป็นการวิจัยแบบเดียวแต่ใช้ประเด็นคำถาม  ที่ต่างกัน หรือใช้การสัมภาษณ์แบบปกติจากการวิจัยเชิงปริมาณ เป็นต้น ทำให้การเขียน     รายงานการวิจัยโดยอ้างว่าเป็นการวิจัยแบบผสมผสานทั้งที่ภายในเนื้อหาวิธีการกลับไม่ใช่การวิจัยแบบผสมผสาน ผู้เขียนจึงได้รวบรวมเอกสารและจากประสบการณ์ของผู้เขียนนำมาถ่ายทอดเพื่อความกระจ่างแก่นักวิจัยทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจใหม่ให้ถูกต้อง

Downloads