การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยท้องถิ่นภาครัฐ จังหวัดชัยนาท

ผู้แต่ง

  • ปัญญา ธีระวิทยเลิศ
  • จุไรรัตน์ ทองคำชื่นวิวัฒน์
  • ชวนิดา สุวานิช

คำสำคัญ:

ศักยภาพนักวิจัย, นักวิจัยท้องถิ่นภาครัฐ,

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพการนำงานวิจัยมาใช้ในการพัฒนางานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดชัยนาท 2) เพื่อศึกษาศักยภาพและความต้องการของบุคลากรท้องถิ่นภาครัฐในด้านการวิจัย 3) เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมนักวิจัยท้องถิ่นภาครัฐ โดยการสัมภาษณ์หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ 6 หน่วยงาน และสำรวจศักยภาพและความต้องการพัฒนาด้านการวิจัยของบุคลากรภาครัฐ จำนวน 89 คน

ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการใช้งานวิจัยเพื่อพัฒนางานของหน่วยงานภาครัฐมีระดับน้อย และความต้องการพัฒนาด้านการวิจัยมีระดับมาก 2) ศักยภาพการทำวิจัยอยู่ในระดับน้อยถึงแม้นจะเคยมีประสบการณ์การทำวิจัยในสมัยเรียนระดับบัณฑิตศึกษา 3) ลักษณะหลักสูตรที่ใช้ในการพัฒนาศักยภาพที่เหมาะสมกับคุณลักษณะของบุคลากรท้องถิ่นประกอบด้วยเนื้อหา    ภาคบรรยาย 12 ชั่วโมง และการฝึกปฏิบัติวิจัยที่ใช้ระยะเวลามากกว่าคือ 48 ชั่วโมงโดยเน้น   การฝึกทำวิจัยในปัญหาที่เป็นความต้องการของท้องถิ่นอย่างแท้จริง ผลพลอยได้จากการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยท้องถิ่นได้ผลงานวิจัยจำนวน 3 เรื่อง ข้อเสนอแนะควรมีการจัดทำคู่มือ   การฝึกอบรมในรูปเอกสารและการใช้สื่อ E-learning

Downloads