การพัฒนาความรู้และวิธีปฏิบัติในการใช้สาร

ผู้แต่ง

  • สุภาคย์ ดุลสัมพันธ์

คำสำคัญ:

สารกำจัดศัตรูพืช, วิธีปฏิบัติในการใช้สารกำจัดศัตรูพืช, อุปกรณ์ป้องกันตนเอง,

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) สำรวจความรู้และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สารกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรในพื้นที่ปลูกพืชผักเพื่อการค้าของจังหวัดชัยนาท รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ 2) เปรียบเทียบคะแนนความรู้และคะแนนวิธีปฏิบัติของ เกษตรกรก่อนและหลังการอบรมด้วยคู่มือการใช้สารกำจัดศัตรูพืชอย่างปลอดภัยที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ผลการสำรวจความรู้เกี่ยวกับการใช้สารกำจัดศัตรูพืช พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 84.8 มีความรู้ปานกลาง เกษตรกร ร้อยละ 94.3 ขาดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับคำและสัญลักษณ์เตือนบนฉลากของผลิตภัณฑ์สารกำจัดศัตรูพืช ร้อยละ 93.0 ไม่ทราบชนิดและคุณสมบัติของสารกำจัดศัตรูพืช และร้อยละ 88.7 ไม่ทราบอุปกรณ์ป้องกันตนเองที่แนะนำให้ใช้เมื่อพ่นสารกำจัดศัตรูพืช การประเมินวิธีปฏิบัติในการใช้สารกำจัดศัตรูพืช พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 87.4 มีวิธีปฏิบัติถูกต้องปานกลาง เกษตรกร ร้อยละ 95.7 ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองไม่เหมาะสมเมื่อใช้สารกำจัดศัตรูพืช ร้อยละ 94.3 ไม่อ่านฉลากเพื่อยืนยันสูตรของสารกำจัดศัตรูพืชสำหรับการใช้ และร้อยละ 76.5 กำจัดภาชนะบรรจุสารกำจัดศัตรูพืชไม่ถูกต้อง ผลทางสถิติ พบว่า มีความสัมพันธ์ระหว่างวิธีปฏิบัติในการใช้สารกำจัดศัตรูพืชกับความรู้ (p = 0.00) ของเกษตรกร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เกษตรกรที่ได้รับการอบรมมีคะแนนความรู้และคะแนนวิธีปฏิบัติสูงกว่าก่อนอบรมอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 และเกษตรกรที่ได้รับการอบรมมีคะแนนความรู้และคะแนนวิธีปฏิบัติหลังการอบรมสูงกว่าเกษตรกรที่ไม่ได้รับการอบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Downloads