สภาพปัญหาและการพัฒนาระบบการบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ผู้แต่ง

  • กัลญา โปธาคำ

คำสำคัญ:

สภาพปัญหา, การพัฒนาระบบการบริการเครือข่าย, อินเทอร์เน็ตไร้สาย,

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาของนักศึกษาในการใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย 2) วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อแนวทางการปรับปรุงการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย 3) จัดทำแนวทางปรับปรุงการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประชากร คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จำนวน 300 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง มี 3 ด้าน คือ ด้านงานบริการและอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย ด้านประสิทธิภาพเครือข่ายไร้สาย และด้านความเข้าใจในขั้นตอนการใช้งานเครือข่ายไร้สาย สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัญหาและการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีปัญหาด้านงานบริการและอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย คือ จุดให้บริการที่อาคารสำหรับบริการเครือข่ายไร้สายมีปัญหามากที่สุดร้อยละ 71.7 และรองลงมา คือ ความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย ร้อยละ 60.7  2) แนวทางในการปรับปรุงด้านความเข้าใจในขั้นตอนการใช้งานเครือข่ายไร้สายร้อยละ 3.73 รองลงมา คือ ด้านการใช้บริการเครือข่ายไร้สายด้านความเร็วสัญญาณอินเทอร์เน็ต ร้อยละ 3.66

Downloads