ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจใช้บริการสวนสนุก ในประเทศไทย

ผู้แต่ง

  • โศภิตสุภางค์ กุณวงศ์

คำสำคัญ:

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด, การตัดสินใจใช้บริการสวนสนุก, นักท่องเที่ยวชาวไทย,

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจใช้บริการสวนสนุกในประเทศไทยโดยใช้ทฤษฎีส่วนประสมการตลาดบริการ 2) เพื่อเปรียบเทียบเกี่ยวกับการตัดสินใจใช้บริการสวนสนุกจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลโดยกำหนดกลุ่มตัวอย่างเป็นนักท่องเที่ยวของสวนสนุกทั้ง 3 แห่ง (สวนสนุกซานโตรินี่พาร์ค ชะอำ สวนสนุกดรีมเวิลด์ และสวนสยาม) รวมทั้งสิ้น 400 คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามเพื่อตรวจสอบความเที่ยงมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .84 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้วิธีการทดสอบค่าที่ (t-test) และค่าเอฟ (F-test)

ผลการวิจัยพบว่า 1) ในการใช้ทฤษฎีส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจใช้บริการสวนสนุกในประเทศไทย นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ในเรื่องปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ และปัจจัยด้านกระบวนการ ตามลำดับ 2) เปรียบเทียบการตัดสินใจใช้บริการสวนสนุกจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัยตรวจสอบความเที่ยง และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน มีประสิทธิผลในภาพรวมเบื้องต้นพบว่าเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยแตกต่างกันมีความคิดเห็นในการตัดสินใจเดินทางมาใช้บริการสวนสนุกแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Downloads