การพัฒนารูปแบบการบริหารแผนสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

ผู้แต่ง

  • อุดมศักดิ์ จักรน้ำอ่าง
  • สัมพันธ์ รอดพึ่งครุฑ

คำสำคัญ:

รูปแบบการพัฒนา, แผนสิ่งแวดล้อมศึกษา,

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพ และพัฒนารูปแบบการบริหารแผนสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ประชากร ได้แก่ ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 180 โรงเรียน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงรวม จำนวน 570 คน การดำเนินการวิจัยมี 3 ขั้นตอน คือ 1) ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 2) ศึกษาสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมศึกษา และ 3) พัฒนารูปแบบการบริหารแผนสิ่งแวดล้อมศึกษาโดยใช้เทคนิคการสนทนากลุ่มกับผู้ทรงคุณวุฒิ เทคนิคเดลฟายกับผู้ทรงคุณวุฒิ และ ประเมินรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญระดับสูง

ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการบริหารแผนสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษายังไม่มีนโยบายและโครงสร้างที่ชัดเจน 2) ผลวิเคราะห์ข้อมูลจากเทคนิคเดลฟายรอบที่ 1 ผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาลงความเห็นว่ารูปแบบการบริหารแผนสิ่งแวดล้อมศึกษาในแต่ละข้อมีความเหมาะสมตามเกณฑ์ ร้อยละ 75 ขึ้นไป โดยมีค่ามัธยฐานในรอบที่ 2 อยู่ระหว่าง 4.50-5.00 และรอบที่ 3 มีความสอดคล้องกันอย่างเป็นเอกฉันท์ โดยมีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์อยู่ระหว่าง 0.00-0.07 ดังนั้น รูปแบบการบริหารแผนสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษามี 7 องค์ประกอบ คือ  1) การวางแผนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมศึกษา 2) การดำเนินการตามแผนการบริหารสิ่งแวดล้อมศึกษา 3) การส่งเสริมด้านวิชาการและการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา  4) การส่งเสริมการจัดภูมิทัศน์ของโรงเรียน 5) การส่งเสริมการใช้ทรัพยากรและการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม 6) การส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์สิ่งแวดล้อมศึกษา 7) การส่งเสริม การสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชนในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมศึกษา

Downloads