การพัฒนาแนวทางการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท

ผู้แต่ง

  • ชัยชาญ ตันติจรูญโรจน์
  • จิรัชฌา วิเชียรปัญญา

คำสำคัญ:

การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลสมิติเวช, สุขุมวิท, การพัฒนาแนวทางการให้บริการ,

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหา ความต้องการในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาแนวทางการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ใช้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็น ผู้บริหาร แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท จำนวน 333 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบว่า 1) ปัญหาการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.03) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความพร้อมการใช้งาน ด้านการเข้าถึงของข้อมูล ด้านการใช้ประโยชน์ของข้อมูล ด้านการปรับปรุงกลไกและระบบ ด้านการรักษาความลับ และด้านความถูกต้อง น่าเชื่อถือ ทันการณ์ ปลอดภัย อยู่ในระดับมากทุกด้านที่สอบถาม ยกเว้นด้านการใช้ประโยชน์ของข้อมูล ( = 4.96) ที่พบอยู่ในระดับมากที่สุด 2) ความต้องการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.82) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านระบบสารสนเทศ ด้านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และด้านบุคลากรคอมพิวเตอร์ อยู่ในระดับมากทุกด้านที่สอบถาม ยกเว้นด้านคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ( = 4.79) ที่พบอยู่ในระดับมากที่สุด 3) แนวทางการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ประกอบด้วย 1) การเพิ่มทักษะและความสามารถของเจ้าหน้าที่สารสนเทศเพื่อการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 2) การจัดการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้มีความพร้อมใช้งาน 3) การจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกลิขสิทธิ์และสอดคล้องกับลักษณะงานแต่ละด้าน 4) พัฒนาและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศให้สามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวก 5) จัดการด้านความปลอดภัยมั่นคงสำหรับการใช้งานระบบสารสนเทศและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

Downloads