การพัฒนายุทธศาสตร์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ผู้แต่ง

  • ศราวุฒิ ดาวกรงแก้ว
  • จิตราภา กุณฑลบุตร
  • นรินทร์ สังข์รักษา

คำสำคัญ:

การพัฒนายุทธศาสตร์, คุณภาพการให้บริการ, องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ,

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพและปัญหายุทธศาสตร์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 2) พัฒนายุทธศาสตร์การให้บริการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และ 3) ตรวจสอบ และนำเสนอยุทธศาสตร์การให้บริการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ข้อมูล  เชิงปริมาณ ประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานผู้ให้บริการ จำนวน 320 คน และประชาชนผู้ใช้บริการจำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลคือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ยข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  การจัดกิจกรรมสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ (SWOT) ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพและปัญหายุทธศาสตร์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พนักงานผู้ให้บริการมีความคิดเห็นว่า การให้บริการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพภาพรวมมีคุณภาพในระดับมาก ในขณะที่ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นว่า คุณภาพของการให้บริการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง สำหรับปัญหาการให้บริการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการมีความเห็นสอดคล้องกันว่า การให้บริการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมีปัญหาภาพรวมมาก 2) การพัฒนายุทธศาสตร์การให้บริการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนากระบวนบริหารจัดการเพื่อการแข่งขันเชิงธุรกิจบริการยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาบุคลากรบนพื้นฐานตามหลักธรรมาภิบาล 3) ผลการตรวจสอบ และนำเสนอยุทธศาสตร์การให้บริการของผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องกับการวางแผนยุทธศาสตร์มีความเหมาะสมกับนโยบายหลักขององค์การ ซึ่งผู้บริหารองค์การพิจารณาแล้วพบว่ามีความสมบูรณ์ และสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Downloads