รูปแบบการบริหารศูนย์ฝึกกีฬาเทควันโดที่มีประสิทธิผล

ผู้แต่ง

  • กิตติพงศ์ มงคลการุณย์
  • พีระพงษ์ สิทธิอมร
  • ปรีชา สภาสุวรรณกุล

คำสำคัญ:

การบริหาร, การจัดการ, ศูนย์ฝึกกีฬาเทควันโดที่มีประสิทธิผล,

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการบริหารศูนย์ฝึกกีฬาเทควันโด 2) ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการบริหารศูนย์ฝึกกีฬาเทควันโด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือศูนย์ฝึกกีฬาเทควันโดที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 จำนวน 115 แห่งทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยมีผู้บริหารศูนย์ฝึกกีฬาเทควันโดและผู้ฝึกสอนเทควันโด เป็นผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 230 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม เป็นแบบสัดส่วนประมาณค่า (Ratting Scale) จำนวน 177 ข้อ ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ทั้งฉบับรวมเท่ากับ 0.9810 สถิติที่ใช้คือ ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการบริหารศูนย์ฝึกกีฬาเทควันโดที่มีประสิทธิผล ประกอบ ไปด้วย 8 องค์ประกอบที่สำคัญคือ 1.1 ผู้บริหารและผู้ฝึกสอนเป็นมืออาชีพ 1.2 มีวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ร่วมกันระหว่างผู้ฝึกสอน ผู้เรียน และผู้ปกครอง 1.3 มีความคาดหวังต่อผู้เรียนสูง 1.4 เน้นการเรียนการสอน 1.5 วางแผนการสอนอย่างมีวัตถุประสงค์ 1.6 สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้ 1.7 การตรวจสอบได้และมีความน่าเชื่อถือ 1.8 องค์กรแห่งการเรียนรู้ 2) รูปแบบ   การบริหารศูนย์ฝึกกีฬาเทควันโดที่มีประสิทธิผล เป็นรูปแบบที่ประกอบด้วยคุณลักษณะและองค์ประกอบที่สำคัญ ซึ่งมีความเหมาะสมและถูกต้อง สามารถนำไปใช้เพื่อพัฒนาศูนย์ฝึกกีฬา เทควันโดในด้านต่างๆ ก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียนและประโยชน์ต่อวงการกีฬาเทควันโดซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีของการวิจัย 3) ปัญหาและข้อเสนอแนะในการวิจัยควรศึกษาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบการบริหารและการจัดการของศูนย์ฝึกกีฬาเทควันโดที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เพื่อสรุปภาพรวมของรูปแบบและองค์ประกอบว่ามีความเหมาะสมและถูกต้อง

Downloads