การพัฒนาชุดให้ความรู้ผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการรู้หนังสือของเด็กก่อนวัยเรียน มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ผู้แต่ง

  • ศรุดา ปัญญาโรจน์รุ่ง

คำสำคัญ:

การพัฒนาชุดให้ความรู้ผู้ปกครอง, การส่งเสริมพฤติกรรมการรู้หนังสือ, เด็กก่อนวัยเรียน,

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดให้ความรู้ผู้ปกครอง เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการรู้หนังสือของเด็กก่อนวัยเรียนตามเกณฑ์ 80/80 2) ศึกษาพฤติกรรมการรู้หนังสือของเด็กก่อนวัยเรียน 3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อชุดให้ความรู้ผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการรู้หนังสือของเด็กก่อนวัยเรียน 4) ศึกษาความรู้ของผู้ปกครองก่อนและหลังการใช้ชุดให้ความรู้ผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการรู้หนังสือของเด็กก่อนวัยเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ  ผู้ปกครองของเด็กก่อนวัยเรียนและเด็กก่อนวัยเรียนที่มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ชุมชนเสือใหญ่ กรุงเทพมหานคร จำนวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุดให้ความรู้ผู้ปกครอง แบบสังเกตพฤติกรรมการรู้หนังสือของเด็กก่อนวัยเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครอง แบบทดสอบความรู้ของผู้ปกครอง มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.80 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ t-test แบบ Dependent samples

ผลการวิจัย พบว่า 1) ชุดให้ความรู้ผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการรู้หนังสือของเด็กก่อนวัยเรียนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 (80/80) โดยมีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 82.47/84.35        2) พฤติกรรมการรู้หนังสือของเด็กก่อนวัยเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก พฤติกรรมที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ สนใจดูผู้อื่นเขียนหนังสือหรือวาดรูป 3) ผู้ปกครองมี ความพึงพอใจชุดให้ความรู้ผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการรู้หนังสือของเด็กก่อนวัยเรียนในระดับดีมาก 4) ผู้ปกครองมีความรู้หลังการใช้ชุดให้ความรู้มากกว่าก่อนการใช้ชุดให้ความรู้ผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการรู้หนังสือของเด็กก่อนวัยเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

Downloads