กลยุทธ์การสื่อสารกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมการเรียนรู้ จากศูนย์การเรียนรู้ในเขตจตุจักร

ผู้แต่ง

  • จุไรรัตน์ ทองคำชื่นวิวัฒน์
  • ปัญญา ธีระวิทยเลิศ

คำสำคัญ:

กลยุทธ์การสื่อสาร, การมีส่วนร่วม, การส่งเสริมการเรียนรู้, ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน,

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษา ระดับกลยุทธ์การสื่อสารที่สามารถบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนจากศูนย์การเรียนรู้ในเขตจตุจักร 2) ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และสารที่ประชาชนสนใจ คือ กิจกรรมทางศาสนา ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษาและด้านฝึกอาชีพเสริม 3)ความสัมพันธ์ของกลยุทธ์การสื่อสารที่สามารถบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ และ 4) แนวทางกลยุทธ์การสื่อสารที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนและจัดทำสื่อที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนจากศูนย์การเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนในชุมชนนครหลวง ชุมชนหลังวิทยาลัยครูจันทรเกษม และชุมชนหลังโรงเจ จำนวน 190 คนและผู้นำชุมชนใน 3 ชุมชนดังกล่าว จำนวน 9 คน จากการเลือกตัวอย่างแบบ   เจาะจงและการเลือกแบบตามสะดวกอย่างเป็นสัดส่วน เครื่องมือที่ใช้ใน การวิจัย ได้แก่แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ผู้นำชุมชน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหความสัมพันธ์ของเพียร์สัน

ผลการวิจัย พบว่า 1) ระดับกลยุทธ์การสื่อสารของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนจากสื่อและสารที่ประชาชนในชุมชนเปิดรับข่าวสาร อยู่ในระดับปานกลาง สื่อที่สำคัญ คือ สื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อเสียงตามสายในชุมชน  2)  ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง 3) กลยุทธ์การสื่อสารกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมการเรียนรู้ของศูนย์การเรียนรู้มีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 4) แนวทางกลยุทธ์การสื่อสารที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชน  พบว่า ควรปรับปรุงการดำเนินงานในทุกด้าน และสื่อที่ได้เผยแพร่ส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนของศูนย์การเรียนรู้ คือ สื่อแผ่นพับ โปสเตอร์ และบุคคล

Downloads