การสังเคราะห์การจัดทำมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับหลักสูตรตามมาตรฐานของต่างประเทศในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้แต่ง

  • สุรางค์ ธรรมโวหาร

คำสำคัญ:

มาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, หลักสูตรตามมาตรฐาน, การศึกษาขั้นพื้นฐาน,

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สังเคราะห์องค์ความรู้ในการกำหนดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2) สังเคราะห์องค์ความรู้ในการเขียนมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรูปแบบต่างๆ 3) เปรียบเทียบองค์ความรู้การกำหนดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และการเขียนมาตรฐานการเรียนรู้ของประเทศต่างๆกับประเทศไทยโดยการวิจัยเอกสารจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของ 4 ประเทศ ที่ได้จากการเลือกแบบเจาะจงได้แก่ สหรัฐออเมริกา แคนาดา ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์และ การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งเป็นชั้นภูมิ จำนวน 6 รัฐ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้         การวิเคราะห์เนื้อหาจากเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศที่เป็น   กลุ่มตัวอย่าง

          ผลจากการวิจัย พบว่า 1) องค์ความรู้ที่นำมากำหนดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นความรู้วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาของวิทยาศาสตร์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม 2) การเขียนมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จะเขียนเพื่อกำหนดความคาดหวังที่ผู้เรียนต้องรู้และมีความสามารถทำได้เมื่อเรียนจบซึ่งการเขียนมาตรฐานการเรียนรู้ของแต่ละประเทศมี 3 แบบ คือมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น มาตรฐานการเรียนรู้ชั้นปีและมาตรฐานการเรียนรู้แบบผสม 3) องค์ความรู้ที่นำมากำหนดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของไทยและต่างประเทศมีบางส่วนที่คล้ายกัน บางส่วนแตกต่างกัน การเขียนมาตรฐานการเรียนรู้ของประเทศไทยเป็นแบบผสมซึ่งมีรายละเอียดแตกต่างจากประเทศอื่นและเริ่มจากระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ส่วนประเทศอื่นๆ เริ่มจากระดับอนุบาล

Downloads