ปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเสริมการเรียนรู้ในชั้นเรียนของนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชัยนาท

ผู้แต่ง

  • วิมล มิระสิงห์

คำสำคัญ:

ปัจจัยบางประการที่ส่งผล, การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ, การเสริมการเรียนรู้ในชั้นเรียน,

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้  มีจุดประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเสริมการเรียนรู้ในชั้นเรียน 2) เพื่อศึกษาค่าน้ำหนักความสำคัญของปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเสริมการเรียนรู้ในชั้นเรียน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท จำนวน 583 คน ซึ่งได้มาโดย การสุ่มแบบสามขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามวัดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเสริมการเรียนรู้ในชั้นเรียน เจตคติในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ความสนใจใฝ่รู้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสนับสนุนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจากผู้ปกครอง แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ การจัดกระบวนการเรียนรู้ของครู และแบบทดสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .9515, .8047, .9391, .9447, .9355, .9445 และ .9080 ตามลำดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และใช้ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ(Multiple Regression Analysis)

 ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยบางประการ ทั้ง 6 ปัจจัย  มีความสัมพันธ์กับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเสริมการเรียนรู้ในชั้นเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์พหุคูณเท่ากับ .653 แสดงว่าปัจจัยทั้ง 6 ปัจจัยร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเสริมการเรียนรู้ในชั้นเรียนได้ร้อยละ 42.60  และ 2)ปัจจัย 5  ปัจจัยส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเสริมการเรียนรู้ในชั้นเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01 โดยมีค่าน้ำหนักความสำคัญในรูปคะแนนมาตรฐานเท่ากับ  .24, .23, .18, .16 และ .13 ตามลำดับ  ยกเว้น ปัจจัยด้าน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่ไม่ส่งผล 

Downloads