การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การใช้โปรแกรม Adobe Captivate เพื่อการฝึกอบรมครู

ผู้แต่ง

  • กวินท์ นนทรีกาญจน์
  • ไพบูลย์ เปานิล

คำสำคัญ:

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน, ประสิทธิภาพดัชนี, ประสิทธิผลความพึงพอใจ, โปรแกรม Adobe Captivate,

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการใช้โปรแกรม Adobe Captivate เพื่อการฝึกอบรมครู ให้มีประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ 85/85  2) หาค่าดัชนีประสิทธิผลทางการฝึกอบรมของครูผู้เข้ารับการอบรมโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3) ศึกษาความพึงพอใจของครูผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อการฝึกอบรมจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ครูโรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการใช้โปรแกรม Adobe Captivate เพื่อการฝึกอบรมครู แบบประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาและด้านเทคนิค แบบทดสอบก่อนการฝึกอบรมและหลังการฝึกอบรม รวม 30 ข้อ จำนวน 4 ตัวเลือก และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพ ( E1/E2) และค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.)

         ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.60/88.00 2) ค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.74 3) ความพึงพอใจของครูผู้เข้ารับการฝึกอบรมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด สรุปได้ว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่พัฒนาขึ้นนี้ สามารถนำไปใช้เพื่อการฝึกอบรมครู ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยได้แก่ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ควรจะนำเสนอเนื้อหาเรื่องราวในรูปแบบของมัลติมีเดีย ทั้งนี้เพื่อเร้าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้นมากยิ่งขึ้น

Downloads