ความพึงพอใจในการใช้บริการของลูกค้าที่มีต่อศูนย์บริการรถยนต์ บ๊อช คาร์ เซอร์วิส

ผู้แต่ง

  • บุญญฤทธิ์ เรืองสมบูรณ์
  • สมศักดิ์ มีเสถียร

คำสำคัญ:

ความพึงพอใจ, การบริการลูกค้า, ศูนย์บริการรถยนต์ บ๊อช คาร์ เซอร์วิส,

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความพึงพอใจของลูกค้า ที่มีต่อการใช้บริการศูนย์บริการรถยนต์ บ๊อช คาร์ เซอร์วิส 2) เปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อองค์ประกอบด้านการให้บริการ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย เป็นลูกค้าที่มาใช้บริการของศูนย์บริการรถยนต์บ๊อชคาร์เซอร์วิส จำนวน 356 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง(Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีค่าความเชื่อมั่น 0.93 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ t-test Independent Samples test และการทดสอบความแตกต่าง ด้วยสถิติ One-way ANOVA

            ผลการวิจัยพบว่า 1) ความพึงพอใจในการใช้บริการของลูกค้าที่มีต่อศูนย์บริการรถยนต์ บ๊อช คาร์ เซอร์วิส ตามประเด็นความพึงพอใจทั้ง 5 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก 2) ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใช้บริการของลูกค้าที่มีต่อศูนย์บริการรถยนต์ บ๊อช คาร์เซอร์วิส ตามประเด็นความพึงพอใจ 5 ด้าน กับปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ และระดับการศึกษา ดังนี้ 2.1) ลูกค้าที่มีเพศแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการที่ศูนย์ศูนย์บริการรถยนต์ บ๊อช คาร์ เซอร์วิสทั้ง 5 ด้าน ไม่แตกต่างกัน 2.2)ลูกค้าที่ระดับช่วงอายุที่แตกต่างกัน พบว่า มีความพึงพอใจในการใช้บริการต่อศูนย์บริการรถยนต์ บ๊อช คาร์ เซอร์วิส ในด้านการบริการ ความสะดวกสบายของสถานที่ ความสะอาดของสถานที่ ราคาเป็นที่พึงพอใจ และคุณภาพการให้บริการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 2.3) ลูกค้าที่มีระดับรายได้ที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้บริการต่อศูนย์บริการรถยนต์ บ๊อช คาร์ เซอร์วิส  ในด้านผลิตภัณฑ์อะไหล่รถยนต์ และราคา แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05     2.4) ลูกค้าที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน พบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจในการใช้บริการต่อศูนย์บริการรถยนต์ บ๊อช คาร์ เซอร์วิส ในด้านการบริการ และคุณภาพการให้บริการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05

Downloads