ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อค่าใช้จ่ายของประชาชนในกรุงเทพมหานคร

ผู้แต่ง

  • ภัทรพร กิจชัยนุกูล
  • พาชิตชนัต ศิริพานิช

คำสำคัญ:

พฤติกรรมผู้บริโภค, อิทธิพลทางสังคม, อิทธิพลทางจิตวิทยา,

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อค่าใช้จ่ายของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ด้วยตัวอย่างขนาด 384 คน โดยใช้แบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่นในส่วนที่เกี่ยวกับอิทธิพลทางสังคมเท่ากับ  0.9486 และอิทธิพลทางจิตวิทยาเท่ากับ 0.9496 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ  ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลในด้านรายได้มีอิทธิพลต่อค่าใช้จ่ายทุกหมวดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติส่วนอิทธิพลทางสังคมบางประการมีอิทธิพลต่อค่าใช้จ่ายในหมวดอาหารและเครื่องดื่ม หมวดค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล หมวดเวชภัณฑ์และค่ารักษาพยาบาลและหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค ส่วนอิทธิพลทางจิตวิทยาหลายประการมีอิทธิพลต่อค่าใช้จ่ายในหมวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ และหมวดบันเทิง การอ่านหนังสือ กิจกรรมทางศาสนา และการศึกษา

Downloads