การทำกิจกรรมกับตุ๊กตาล้มลุกที่มีผลต่อความเครียดของพนักงาน

ผู้แต่ง

  • รัชยา ขาวทอง
  • สุนทรี ศักดิ์ศรี

คำสำคัญ:

การออกกำลังกายกับตุ๊กตาล้มลุก, การพูดกับตุ๊กตาล้มลุก, ความเครียด,

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความเครียดในงานของพนักงาน 2) เพื่อเปรียบเทียบระดับความเครียดของพนักงานก่อนและหลังเมื่อทำกิจกรรมกับตุ๊กตาล้มลุก 3) เพื่อเปรียบเทียบระดับความเครียดของพนักงานหลังการทดลองของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและกรมทางหลวงชนบท จำนวน 30 คน ได้มาโดยวิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวกและใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับความเครียดเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.965 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test Dependent Sample) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Oneway ANOVA)

ผลการวิจัยพบว่า 1) พนักงานมีระดับความเครียดอยู่ในระดับต่ำ 2) พนักงานมีระดับความเครียดก่อนและหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01 3) หลังการทดลองพนักงานของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีระดับความเครียดไม่แตกต่างกัน

Downloads