ต้นทุนทางจิตวิญญาณของความฉลาดทางจิตวิทยา

ผู้แต่ง

  • สันทนา วิจิตรเนาวรัตน์

บทคัดย่อ

ความฉลาดทางจิตวิทยา (psychological intelligence) เป็นการนำเอาพื้นฐาน ทฤษฎีแนวความคิด ทางจิตวิทยาต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในพฤติกรรมอย่างเป็นระบบ ซึ่งแสดงออกทางพฤติกรรมไปสู่บุคลิกภาพมนุษย์และบุคลิกภาพเป็นการแสดงออกถึงความฉลาดทางจิตวิทยา   ในการดำรงชีวิต การเรียนรู้ การคิด การรับรู้ การเข้าใจตนเองและผู้อื่น การแสดงออกทางอารมณ์ การวิเคราะห์ไตร่ตรอง การแก้ไขปัญหา (Rossiter, 2006) เป็นการแสดงออกทาง   ความฉลาดทางจิตวิทยา อันประกอบด้วยความฉลาดทางปัญญา (IQ) ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) และความฉลาดทางจิตวิญญาณ (SQ) ของมนุษย์ (Zohar & Marshall, 2004) ความฉลาดทางจิตวิทยาจึงเป็นต้นทุนทางจิตวิญญาณ (spiritual capital) ซึ่งในส่วนนี้จะกล่าวถึงทฤษฎีแนวความคิดความฉลาดทางจิตวิทยา ต้นทุนทางจิตวิญญาณ และผลงานวิจัยการพัฒนาต้นทุนทางจิตวิญญาณไปประยุกต์ใช้

Downloads