การพัฒนาการตลาดและการท่องเที่ยวของธุรกิจชุมชนสู่วิสาหกิจชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในอำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

ผู้แต่ง

  • นิสา บุญทะสอน
  • สุดารัตน์ มานะ
  • บังอร พลเตชา

คำสำคัญ:

การพัฒนาการตลาดและการท่องเที่ยว, ธุรกิจชุมชน, วิสาหกิจชุมชน,

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพบริบทชุมชน บริบทการท่องเที่ยว สภาพสินค้าชุมชน วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ความต้องการการพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดของสินค้าชุมชน เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการตลาดและการท่องเที่ยวให้กับชุมชน ในเขตพื้นที่ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 2) จัดทำคู่มือ เพื่อใช้ในการพัฒนาการตลาดและการท่องเที่ยวของธุรกิจชุมชน อันจะนำไปสู่การยกระดับเป็นวิสาหกิจชุมชน ซึ่งจะช่วยให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณจำนวน 323 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน   การวิจัยเชิงคุณภาพ จำนวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่น 0.95 สถิติที่ใช้ ได้แก่ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพบริบทชุมชน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ชาวบ้านได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อทำเป็นอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ ความต้องการการพัฒนาส่วนประสมทางการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) การนำคู่มือการบริหารจัดการการตลาดและการท่องเที่ยว นำเสนอในการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม สามารถเป็นแนวทางในการพัฒนาการตลาดของสินค้าชุมชนได้เป็นอย่างดี ข้อเสนอแนะควรมีการส่งเสริมให้มีการพัฒนาเครือข่ายของกลุ่ม รัฐควรจัดสรรงบประมาณอบรมความรู้เรื่อง e-commerce ควรนำผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนในท้องถิ่นผสมกับวัฒนธรรมชุมชนประยุกต์ใช้ใน   เชิงธุรกิจท่องเที่ยวเตรียมความพร้อมของชุมชนในการเป็นเจ้าของบ้านที่ดีสร้างจิตสำนึกในการบริการให้เกิดกับชุมชน

Downloads