การพัฒนาคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ผู้แต่ง

  • ชยาภา อัตชู

คำสำคัญ:

การพัฒนา, คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง, มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม,

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2) สร้างคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 3) ประเมินความพึงพอใจต่อการใช้คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย รวมทั้งสิ้น 38 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง คือ อาจารย์ 8 คน และบุคลากรสายสนับสนุน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์การสนทนากลุ่ม และแบบประเมินความพึงพอใจ มีค่าความเชื่อมั่น 0.92 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัญหาและแนวทางการพัฒนาคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้แก่ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงไม่มีตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลการลดความเสี่ยง ไม่มีการแสดง  ความเชื่อมโยงกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2553 แบบฟอร์มมีความซ้ำซ้อน ปัญหาเนื้อหา องค์ประกอบในคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้แก่ ไม่มีคำนิยามศัพท์  ไม่มีตัวอย่าง หรือกรณีศึกษาตามขั้นตอน ไม่มีคำอธิบายแสดงการเชื่อมโยงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ไม่มีคำอธิบายใช้สูตรคำนวณระดับความเสี่ยง ไม่มี Flow chart ไม่มีปฏิทิน  การปฏิบัติงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 2) สร้างคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง มีระบบและขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจน มีตัวอย่างวิธีการระบุความเสี่ยง วิธีกำหนดปัจจัย และมี Flow chart ปฏิทิน คำนิยามศัพท์ มีการอธิบายความเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพการศึกษา และการควบคุมภายใน 3) ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้คู่มือที่สร้างขึ้น อยู่ในระดับมาก    ( = 3.87 , S.D. = .316 )

Downloads