การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมตามแนวทฤษฎีสร้างความรู้ใหม่ โดยผู้เรียนเองสำหรับครู สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้แต่ง

  • ณัฏฐกรณ์ ปะพาน
  • ณรงค์ สมพงษ์

คำสำคัญ:

การสร้างความรู้ใหม่โดยผู้เรียนเอง, การฝึกอบรม, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการฝึกอบรมตามแนวทฤษฎี สร้างความรู้ใหม่โดยผู้เรียนเอง สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) ศึกษา ผลการใช้รูปแบบการฝึกอบรมตามแนวทฤษฎีสร้างความรู้ใหม่โดยผู้เรียนเอง สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของครูในการใช้รูปแบบการฝึกอบรมตามแนวทฤษฎีสร้างความรู้ใหม่โดยผู้เรียนเอง สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประชากรได้แก่ครูสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร เขต 2  กลุ่มเป้าหมายในการศึกษารูปแบบได้แก่ผู้เชี่ยวชาญด้านทฤษฎีสร้างความรู้ใหม่โดยผู้เรียนเอง จำนวน 5 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาผลการใช้รูปแบบการฝึกอบรม ได้แก่  ครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขต 2 กรุงเทพมหานคร จำนวน 30 คน ได้มาจากการเลือกแบบสมัครใจ (Volunteer nonrandom method) ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ รูปแบบการฝึกอบรม  ตามแนวทฤษฎีสร้างความรู้ใหม่โดยผู้เรียนเองที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น  แบบวัดผลการใช้รูปแบบการฝึกอบรมและแบบวัดความพึงพอใจของผู้เข้าฝึกอบรม

การวิจัยนี้ใช้การฝึกอบรมตามแนวทฤษฎีสร้างความรู้ใหม่โดยผู้เรียนเอง ที่ผู้วิจัยสังเคราะห์ขึ้นโดยใช้ 5 C Model ประกอบด้วย การกำหนดสถานการณ์ C1 : Condition การสร้างความขัดแย้ง C2: Confliction  การเปลี่ยนแปลงความรู้ C3 : Catalyst การพิจารณา C4 : Consideration และการสร้างความรู้ C5 : Construction สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และทดสอบสมมุติฐานด้วย t-test    การฝึกอบรมมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ (E1/E2) เท่ากับ 85.76/86.8 มีผลการใช้รูปแบบการฝึกอบรมหลังฝึกอบรมสูงกว่าก่อนฝึกอบรม (P< .05) และครูที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจในรูปแบบการฝึกอบรมตามแนวทฤษฎีสร้างความรู้ใหม่โดยผู้เรียนเองอยู่ในระดับมาก 

Downloads