การเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ผู้แต่ง

  • กนกพร ศรีสวรรค์

คำสำคัญ:

การเตรียมความพร้อม, ประชาคมอาเซียน, มหาวิทยาลัยราชภัฏ,

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัย 2) ศึกษาตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัย และ 3) ศึกษาระดับความเหมาะสมและถูกต้องของการเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัย โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน คือ1) ศึกษาการเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัย โดยเก็บข้อมูลจากเอกสารและสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 2) วิเคราะห์ระดับความถูกต้องและเหมาะสมของการเตรียมความพร้อมผ่านการเก็บแบบสอบถาม โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ บุคลากร จำนวน 260 คน และนักศึกษา จำนวน 377 คน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบว่า 1) มหาวิทยาลัยมีการเตรียมความพร้อมในด้านกลยุทธ์และแผน หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การประชาสัมพันธ์ กิจกรรมและโครงการ งบประมาณ การพัฒนาบุคลากร และสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก 2) ตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อการดำเนินการคือโอกาสและข้อจำกัดจากข้อตกลงประชาคมอาเซียน ภาวะผู้นำของผู้บริหาร ความชัดเจนและความเหมาะสมของกลยุทธ์และแผน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ระดับ ความร่วมมือของบุคลากร และระดับความรู้ความสามารถของบุคลากร 3) มหาวิทยาลัยมีระดับความเหมาะสมและถูกต้องของการดำเนินการในระดับปานกลางโดยบุคลากรมองว่าแผนกลยุทธ์ และงบประมาณมีความเหมาะสมและถูกต้องมากที่สุด ส่วนนักศึกษาจะมองว่าหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมและถูกต้องมากที่สุด

Downloads